އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އެކްޕޯޓްކުރާ ފިޔާގެ އަގު ދެގުނައަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށްފި!

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އެކްޕޯޓްކުރާ ފިޔާގެ އަގު ދެގުނައަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

ބާޒާރުން 10، 12 ރުފިޔާއަށް ލިބެމުން އައި ފިޔާކިލޯއެއްގެ އަގު މިއަދުވަނީ 20 ރުފިޔާއަށް އުފުލައިފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން މިއަދުނޫހަށް މައުލޫމާތުދިން ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނީ ކުރިން ސީއެންޑްއެފް 250 ޑޮލަރަށް ޓަނެއް ގަންނަން ލިބު ފިޔާ ޓަނެއް އިންޑިއާއިން މިހާރު ލިބެނީ 525 ޑޮލަރަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެއަގަށްވެސް ރާއްޖެ ގެންނަން އަދި ދަތިތަކެއް އެބަހުރިކަމަށެވެ. 

"ދެން ރާއްޖެއަށް ފިޔާ ފޮނުވޭނެ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް މިއަދުވެސް އެކްސްޕޯޓަރުން ބުނީ އެމީހުންނަށް އަދި ހުއްދަ ނުލިބޭކަމަށް. އެހެންވުމުންވެސް ލިބުމުގަ ދަތިތަކެއް އެބަހުރި." 

ރާއްޖެއަށް ފިޔާއެތެރެކޮށް އެންމެ ހެޔޮއަގުގައި ވިއްކާ އެއް ފަރާތުން ބުނީ އިންޑިއާއަށްވެސް މިހާރު ފިޔާ އެތެރެކުރަނީ މިޞުރުން ކަމަށާއި މިޞުރުން މިހާރުވާނީ ފިޔާ ކޮންޓޭނަރުތަކެއް ރާއްޖެއަށް ވެސް ލޯޑްކޮށްފައި ކަމަށެވެ. "އަޅުގަނޑުމެންވެސް މިގެންދަނީ އަގުހެޔޮކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން. ސީދާ މިޞުރުން މިހާރު ވާނީ ލޯޑްވެސްކޮށްފަ. ލިބޭވަރުވާނީ މިމަހު ފަހުކޮޅު. ލިބުނީމަ އަގުހެޔޮކުރާނަން" ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


32%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
32%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް