އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ބާރަށް ކުރިއަށް! މަރޮށި ހެލްތް ސެންޓަރުގަ ކަރަންޓް ނެތްތާ 3 ދުވަސް!

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ބާރަށް ކުރިއަށް! މަރޮށި ހެލްތް ސެންޓަރުގަ ކަރަންޓް ނެތްތާ 3 ދުވަސް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ށ. މަރޮށި ހެލްތް ސެންޓަރުގައި ކަރަންޓް ނެތްތާ 3 ދުވަސްވެއްޖެކަމަށް އެރަށުން މަޢްލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. 

މައުލޫމާތުދިން މީހާ ބުނީ ސެންޓަރުގައި ހުރި ވެކްސިންތައް ހަލާކުވާތީ ފާމަސީއަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެތަނުގެ ފްރިޖުގެ ޓެމްޕަރޭޗަރ ހުރިގޮތަކާއިމެދު ރައްޔިތުން ސުވާލު ކުރާކަމަށެވެ. "ވެކްސިނަކީ ވަކި ފިނިމިނެއްގަ ބަހައްޓަންޖެހޭ އެއްޗެއް! ދެން ނޭނގެ މިކަންކަން މިވާގޮތެއް!" 

ކަރަންޓް ނެތުމުން މަރުކަޒުގައި މަސައްކްތްކުރާ މުވައްޒިފުން ގޯތިތެރޭގައި ގޮނޑިބަހައްޓައިގެން ތިބޭ ފޮޓޯއެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ރަށުގައި ކަރަންޓް އެބަހުއްޓެވެ. ޖެހިގެން އުޅެނީ ވަޔަރިންގ މައްސަލައެކެވެ. 

ރަށްރަށުގައި ޞިއްހީ ޚިދުމަތް ރައޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކޮންމެ އަހަރަކު ގިނަ ޚަރަދުތަކެއް އެކަމަށް ކުރެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
57%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް