އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ މަގުޗާޓު އިފްތިތާޙުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ މަގުޗާޓު އިފްތިތާޙުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކު (އޭޑީބީ) އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަގުޗާޓު، "އަ ބްރައިޓަރ ފިއުޗަރ ފޮރ މޯލްޑިވްސް ޕަވަރޑް ބައި ރިނިއުއަބަލްސް - ރޯޑްމެޕް ފޮރ ދި އެނަރޖީ ސެކްޓަރ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 2020-2030" އިފްތިތާޙުކުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފައެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި ޔޫޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަދި ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ކުރިއަށްއޮތް ދިހަ އަހަރު ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ މިމަގުޗާޓަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް އޭގައިވާ ކަންކަން ހާސިލުވާނެގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އޭޑީބީ އިން ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަގުޗާޓެކެވެ. މިމަގުޗާޓުގައިވާ ގޮތުން، ދަތުރުފަތުރާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި، ކަރަންޓު އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބޭނުންކުރުންފަދަ ރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިސާދީ ދާއިރާތައް ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެކުލަވާލައި ހިންގާނީ، ހަކަތަ ސަމަކާރަ ކުރުމާއި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް އިންވެސްޓުކުރުމާއި، އާ އުފެއްދުންތެރި ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރުން އިތުރުކުރެވޭނެގޮތަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އޭޑީބީއާއި، ބައިނަލް އަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މިމަގުޗާޓުގެ ސަބަބުން މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. އޭޑީބީ އިން މިމަގުޗާޓު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވާ ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވާނެ ގޮތަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުން ކާބަން އެމިޝަން މަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިހާރު ކަނޑައަޅައި އާންމުކޮށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުވާނެގޮތަށް މިމަގުޗާޓު ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި މުރާޖަޢާކުރައްވާނެކަމަށް އޭޑީބީއިން ވަނީ މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.  

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު