އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އިއުލާން: އިޓްރޫލީ ގްރީން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާ ބެހޭ

އިއުލާން: އިޓްރޫލީ ގްރީން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމާ ބެހޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

ޓްރޫލީ ގްރީން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ސީ 01732018 ) އުވާލަން ކުންފުނީގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުން ވަނީ 8 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި ނިންމައިފައެވެ. 

ވީމާ ޓްރޫލީ ގްރީން ޕަރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް އޮތް ނަމަ، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދައްކާ އޮތްނަމަ އެކަން 18 ޖަނަވަރީ 2021 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުންފުންޏަށް އަންގަވައިދެއްވުމަށް އެދެމެވެ. 

ގުޅުއްވާނީ: ޝުޢައިބް ޢަބްދުއްރަހްމާން (ފޯން: 7949434 )އަށެވެ. 

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިއުލާނުކުރީމެވެ. 

17 ޖަނަވަރީ 2021މ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު