އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޕްލާސްޓިކް ތަށްޓެއްގައި ގެންގުޅުނު ރަޙްމާ!

ޕްލާސްޓިކް ތަށްޓެއްގައި ގެންގުޅުނު ރަޙްމާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 37 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ފޮޓޯގައި އެވަނީ ނައިޖީރިއާއަށް ނިޞްބަތްވާ ރަޙްމާއެވެ. އުނގަނޑުން ތިރި ނުއުފެދެއެވެ. އަތް އެހައިމެ ކުޑައެވެ. އޭނާގެ ބޭބެ އޭނާ ތަންތަނަށް ގެންދިއައީ ޕްލާސްޓިކްތަށްޓެއްގައެވެ.

އެއީ އުނގަނޑުންމަތި ފުރިހަމަ އަންހެނަކަށްވުމުން އުރައިގެން ގެންގުޅުމުން ދެބެއިންނަށްވެސް އިޙްޞާޞްތައް ކުރެވޭތީއެވެ! 

25 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައި ރަޙްމާގެ ޢުމުރުން 19 އަހަރުގައި ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.  

އަހަރެމެންނަށް ފުރިހަމަ ހަށިގަނޑެއް ދެއްވެވުމުން އެއިގެ ބޭނުންކުރެވޭގޮތާއިމެދު ވިސްނާލައި ﷲ ތައާލާއަށްބިރުވެތިވުން ކީއްހެއްޔެވެ؟

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
18%
ރަނގަޅު
13%
އޯކޭ
44%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ