އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ނުކުޅެދުންތެރިކަންބޮޑު މިކުޑަކުއްޖާގެ ވީޑިއޯއިން އަސަރެއް ނުކުރި މީހަކަށް ގާތީ އަސަރުކުރާނެ ވީޑިއޯއެއް ނުފެނުން!

ނުކުޅެދުންތެރިކަންބޮޑު މިކުޑަކުއްޖާގެ ވީޑިއޯއިން އަސަރެއް ނުކުރި މީހަކަށް ގާތީ އަސަރުކުރާނެ ވީޑިއޯއެއް ނުފެނުން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ވީޑިއޯ ބައްލަވައިލައްވާށެވެ! އެ ތުއްތު ކުއްޖާއަކީ ވެސް ހަމަ ﷲ ތަޢާލާ މިދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވަވާފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. މިފަދަ އެތައް މިލިއަން ކުދިން ދުނިޔޭގައި އެބަ ދިރިއުޅެއެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވެވި ދަރިފުޅަކީ މިފަދަ އުނިކަމެއް ނެތް ކުޅެދޭ ކުއްޖަކުކަމުގައިވުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ޝުކުރުވެރިވުމެވެ. ޝުކުރުވެރިވުމަކީ ދަރިފުޅަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވާ ކުއްޖެގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ މަގުގައި ތަރުބިއްޔަތުކުރުމެވެ؟ 

އެކަންކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ކިތައް މައިންބަފައިންނަށް ހެއްޔެވެ؟ ކިތައް ބެލެނިވެރިންނަށް ހެއްޔެވެ؟ 

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


11%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
55%
އޯކޭ
22%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް