އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

"ދާއިރާ އަށް ތަރައްޤީ އަންނާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ހޮވައިގެން ކަމަށްވަނީނަމަ، އިންތިޚާބު ބާއްވަންވީ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި އެކަނި."

<...

2022-01-27 16:45:34
ޚަބަރު

ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވަމުން އަންނައިރު ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ މައިންބަފައިންނަށާއި ޢާއިލާއަށްޓަކައި ކޮށްދޭންވީ ކަމަކީ ކޮންމެހެން ގެއިން ބޭރުގައި އުޅެން...

Advertisement