އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ކޮވިޑުގެ ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވަން މަނިކުފާނު ތިއަ ބަހައްޓަވާ ޝައުޤުވެރިކަން ކިތަންމެހައިވެސް ބޮޑެވެ. ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ...

2021-06-17 18:11:23
ޚަބަރު

މި ދުވަސްވަރަކީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް ހުރިހާ ޙިދުމަތެއްވެސް ހޯދުމަށް އިލްތިމަސްކުރަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރެކެވެ.  އެގޮ...

Advertisement