އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ދިރާގުން "21 ނޯ ޕްލާސްޓިކް ޑޭސް" ގެ ނަމުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްލާލާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން މަދުކުރުމާ ދެކޮޅަށ...

2021-09-26 21:27:25
ޚަބަރު

ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ދިރާގާއި ގުޅިގެން ޗައިލްޑްހުޑް ކެންސަރ ނުވަތަ ކުޑަ ކުދިންނަށް ޖެހޭ ކެންސަރ ބައްޔާ އާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕެ...

Advertisement