އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ޑރ. މުޙައްމދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފަށް އެމްއެންޔޫއިން ބިރުދައްކަނީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިންނަށް ބިރުދައްކަން ނަމަވެސް ޑރ. އިޔާޟަށް އެމްއެންޔޫ އިން ބިރު ދައްކަނީ ރައީސް އިބްރާހީމް...

2021-03-06 11:45:15
ޚަބަރު

ކޮރޯނާ އިން ދިފާއުވުމަށް ޖަހާނެ އިތުބާރުހުރި ވެކްސިން ގިނަ ކުންފުނިތަކަކުން އުފައްދާފައިވާއިރު ތަފާތު ކުންފުނިތަކުގެ ވެކްސިން ލިބެން ހުރުމަކީ ގިނަ ބައަކު އަވަހަށް ވެކްސިން ޖަހާނެ ސަބަބެކެވެ.

<...

Advertisement