އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ހަލުވިވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، އެމްއެމްއޭއިން ލަފާކޮށްފިއެވެ.

މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ކުއާޓަރލީ އިކޮނޮމިކް ބުލެޓ...

2024-06-21 14:56:38
ޚަބަރު

ޢާއިލާގެ މީހަކު މަރުވިނަމަވެސް އަދި ކިތަންމެ ގާތް އެކުވެރިއަކުނަމަވެސް މަރުވެއްޖެނަމަ އެމީހަކާއިމެދު ވިސްނައިލެވެނީ މަދުމީހަކަށެވެ. އެމީހަކަށް އެހީތެރިވެދެވެނީވެސް މަދުމީ...

Advertisement