އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

މި ހަފުތާ ބަންދުގައި ބާއްވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާގައި، ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް، އަވަހަށް ނިންމުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން، ފަނޑިޔާރުންގެ...

2019-02-19 17:57:12
ޚަބަރު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާއި ގުޅޭގޮތުން މަނީ ލޯންޑާ ކުރިކަމުގެ ދައުވާގައި، އެމައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމެ...

Advertisement