އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

ހުޅުމާލޭގައި އެސް.ޓީ.އޯއިން ހަދާފައިވާ ހޮޓާ ދޫކޮށްލަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން އެސް.ޓީ.އޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝިމާދު އިބްރާހިމް އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމ...

2024-07-13 14:24:41
ޚަބަރު

ހިއްސާއަކަށް 80 ރުފިޔާ ބަހަން އެސްޓީއޯއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ނޫވިލު ސީޕްލޭން ޓާރމިނަލްގެ ނިރީ ލައުންޖުގައި ބޭއްވި އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހ...

Advertisement