އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

އުންމު ނަވާރު

 

2023-06-06 09:18:25
ޚަބަރު

މީސްތަކުންނޭވެ! ހަމައެކަނި މިސްކިތަށް ގޮސް ނަމާދުކުރުމަކުން އެމީހަކީ ރަނގަޅު މުސްލިމަކަށް ނުވެވޭނެއެވެ. ރަނގަޅަށް ދަންނާށެވެ! ތިމާއަކީ އަމިއްލަ އެދުންތަކުން ފުރިގެންވާ އެ...

Advertisement