އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ރަމަޟާން މަސް ފެށުމާއިއެކު މީސްތަކުންނަށް ރޯދަ ވީއްލުން ދިނުމަށްޓަކައި ގިނަ ބައަކު މިސްކިތްތަކަށް ކާބޯތަކެތި ގެންދެއެވެ. ރޯދަ ވީއްލުން ދިނުމަށް މިސްކިތްތަކަށް ކާބޯތަކެތި ގެންދިއުމަކީ މަތިވެރި އަޅުކ...

2023-03-22 10:07:18
ޚަބަރު

ރަމަޟާން މަހަކީ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލަން ލިބޭ އެންމެ އަގުހުރި އެއް ފުރުޞަތުކަމަށް ޢިލްމްވެރިން ބަޔާން ކުރައްވައެވެ. ސުވާލަކީ ތިބާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލަމް ބޭނުންވޭ ހެއްޔެވެ؟ ﷲ ތަޢާލާގެ ރުހިވޮޑި...

Advertisement