އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

އަބުހުރުރައިރާ (ރޢ)ގެ އަރިއަހުން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިން އެނގޭ ގޮތުގައި ޤިޔާމަތް ދުވަހު "ޣުއްރުލް މުޙައްޖަލޫން" ގެ ދަރަޖަ ލިބިގެންވާ ބައަކު ތިބޭނެއެވެ. އެއީ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ވުޟޫކުރި...

2021-03-07 13:43:17
ޚަބަރު

ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ކިބައިގައިވެސް އުނި ސިފަތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. ކުރެވޭ ކުށްތަކެއްވެސް ހުންނާނެއެވެ. އެއްކަމެއް އިޞްލާޙްކުރެވޭ ފަހުން އެހެން ކުށެއްވެސް ކުރެވިދާނެއެ...

Advertisement