އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ސުވާލު: އަޅުގަނޑު ބޭނުން ވަރަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށްވާން. އަޅުގަނޑު ނަމާދުވެސް ކުރަން. ޤުރްއާންވެސް ކިޔަވަން. އެކަމު އެހާ ހެޕިނެސް އެއް ފީލް އެއް ނުވޭ. ކޮންމެ ފަހަރަ...

2022-12-02 15:45:18
ޚަބަރު

ތިމާއަށް ސިއްރުން ކުރެވިފައި ހުނަން ފާފަ އެހެން މީހުންނަށް އެންގުމުން ލިބޭނެ ޢަޛާބުގެ ބޮޑުކަން އެނގޭ މީހާ "ބެސްޓް ފްރެންޑް" ގާތުވެސް އެފަދަ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ނުދައްކާނެއެވެ...

Advertisement