- ދީން -

ތިމާ ކުރަން ބޭނުން ވެގެން އުޅޭ ކަމެއް ނުވެގެން އުޅެނިކޮށް އެކަން ކުރެވުމަށް ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިދާނެއެވެ. އަދި އެމީހާގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު އެކަމެއް ފުދިގ...

2018-12-10 00:18:28
ޚަބަރު

މަރުވުމުން ތިބާ އާއި ބަދަލުކުރާ ބިރުވެރި "ފުރޭތަ" ތިބާއަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އެނގޭނަމަ ވެސް ތިބާ ހުންނާނި އަބަދުވެސް ބިރުން ވިރިވިރިއެވެ. ތިބާ ހަމަ އެންމެ ފާފައެއްވެސް ނުކުރާނެއެވެ. ބަލަނީ ވީހައި ގ...

Advertisement