އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ޢާންމުކޮށް ނަމާދުކޮށް އުޅޭ ގިނަ ބައަކުވެސް ނަމާދަށް ގޮސް އުޅެނީ އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވުމުން އެކަން ކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. މާބޮޑު އިތުރު މަޤްޞަދެއް އޮވެގެނެއް ނޫނެވެ. އަދި ނަމާދުން މ...

2020-07-12 15:54:54
ޚަބަރު

ކަމަކަށް އެދި ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކެއް ހުރެއެވެ. އެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެއްކަމަކީ ހެޔޮ ޢަމަލުކުރުމެވެ. އަޅުކަންކުރުމެވެ....

Advertisement