އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ފިރިމީހާ އަމަލުކުރާ ގޮތާ އަޅުވައި މައިމީހާގެ ލޯބިން ދަރިން މަޙްރޫމް ކުރުވުމަކީ ދަރިންނަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއްގެ އިތުރުން މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ދެވޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަނިޔާ ކަމުގައިވެގެންދެއެވެ. އަދި އެ...

2022-06-29 08:50:55
ޚަބަރު

ކީރިތި ޤްރްއާން ޒީނަތްތެރިކުރަން ގިނަ ބައަކު ކުރާ ކަމަކީ ރީތި އަގު ބޮޑު ފޮތިން ބަނދެފައި ގިނަ ބައަކަށް ފެންނާނެ ގޮތަށް ބޭއްވުމެވެ. ނަމަވެސް ކީރިތި ޤުރްއާން ޒީނަތްތެރިކުރުމަކީ ނުވަތަ ކީރިތި ޤުރްއާނު...

Advertisement