އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

މިއަދު ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވެ ހުރުމަށެވެ. ކުރިމަތިވެދާނެ މާލީ ދަތިކަމަކުން ސަލާމަތްވެ ފުދުންތެރިކަމުގައި ހުރުމަށ...

2020-04-03 18:47:42
ޚަބަރު

ރަސޫލް (ޞޢވ) ގެ ޙަދީޘްފުޅުގައި އޮތީ ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް ހެޔޮ ކަމެއް ނުކޮށް ނުކޮށް ދޫކޮށް ނުލުމަށެވެ. އެއީ އަޚާގެ ކުރިމަތީގައި ހިނިތުންވެލުން ނަމަވެސް މެއެވެ. ވީމާ ކަމަ...

Advertisement