އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ގިނަގިނައިން ﷲ ތަޢާލާއަށް ދުޢާކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. ގިނަގިނައިން ދުޢާކުރުމުން އަންގައިދެނީ ތިމާގެ ކިބައިގައި ހުރި ނިކަމެތިކަމެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ޙާޞިލުކުރެވެން އޮތީ ﷲ ތަޢާލާ އެކ...

2023-09-21 11:30:54
ޚަބަރު

ދުނިޔަވީ ގޮތުން ބަލާއިރު ތިމާއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ ގިނައިން ކެއުމަކީ ޞިއްޙީގޮތުން ބަލިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަންކަމެވެ. އެއިގެ ތެރޭގައި އެންމެ ނުރައްކައުތެރި ބަލިތައްވެސް ހިމެނެއެވެ....

Advertisement