އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަލްޙަމްދު ކިޔެވުމުގަ ޢާންމުކޮށް ކިޔޭ ކުށްތައް ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ޤާރީގެ އަޑުދަށުން އިޞްލާޙްކޮށްލައްވާށެވެ!

އަލްޙަމްދު ކިޔެވުމުގަ ޢާންމުކޮށް ކިޔޭ ކުށްތައް ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ޤާރީގެ އަޑުދަށުން އިޞްލާޙްކޮށްލައްވާށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 6 ސިކުންތު

ނަމާދު ފުރިހަމަވާނީ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަލްޙަމްދު ކިޔަވައިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ބަރަކާތާއި ޘަވާބު ހޯދަން ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭނެއިރު ތިމާއަށް ކުރެވޭ ނަމާދުތައް ކުރެވެނީ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައިކަން ޔަޤީންކުރަން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހެއެވެ. 

މިމައުޟޫގައި މީގެ ކުރިންވެސް ވާނީ ބައެއް ލިޔުންތަކާއި ވީޑިއޯތައް މިއަދުނޫހުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ހުށަހަޅައިދީފައެވެ. ތާޒާކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އަލުން މިހުށަހަޅަނީ ރަމަޟާން މަހަށް ކޮންމެހެން ތާޒާކޮށްލަން ޖެހޭނެ އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މިކަންތައް ހިމެނޭތީއެވެ. ކުރާ ނަމާދުތައް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރުމަށްވުރެ މުހިންމު ކަމެއް ނެތުމުންނެވެ. 

މިވީޑިއޯގައިވެސް ޤާރީ އެވަނީ 10 ކުށެއް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވައިފައެވެ. ކިޔަންޖެހޭނެ ގޮތާއި ކިޔޭ ކުށްގޮތް ހާމަކޮށްދެއްވައިފައެވެ. ވީމާ ސްކްރީނުން ފެންނަ ލިޔުންކޮޅަށް ބަލައި ސަމާލުކަންދީގެން އަޑުއެހުމުން ކުށްތައް އިޞްލާޙްކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. އިން ޝާ ﷲ 

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ: 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


57%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް