އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މާދަމާ ހެނދުނު 7 ން 8 އަށް ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މާދަމާ ހެނދުނު 7 ން 8 އަށް ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

ކަސްޓަމަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް: 

މިކުންފުނީގެ ސިސްޓަމްތަކުގެ ޓެސްޓްތަކެއް 16/10/2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. 

މި ޓެސްޓްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓްތަކެއް. 

މި ޓެސްޓްތައް ކުރިޔަށްދާއިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 7:00 އާއި 8:00 އާއި ދެމެދު މާލެއާއި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. 

މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށް އެންމެހާ ކަސްޓަމަރުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން.

- ސްޓެލްކޯ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ