އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ؟ ޝީރީނާ ބުނަނީ ގިނަ ކައިވެނިތައް ރޫޅެނީ މައިންބަފައިންގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަން ދަރިންނަށް ރިޝްވަތުދޭންޖެހޭ ޙާލަތަށް ދިއުމުން ކަމަށް!

ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ؟ ޝީރީނާ ބުނަނީ ގިނަ ކައިވެނިތައް ރޫޅެނީ މައިންބަފައިންގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަން ދަރިންނަށް ރިޝްވަތުދޭންޖެހޭ ޙާލަތަށް ދިއުމުން ކަމަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 33 ސިކުންތު

އެއްދުވަހަކު 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އޭނާގެ އެކުވެރި ކުއްޖެއްގެ ގާތުގައި ބުންޏެވެ. "ނިކަން ފަސޭހައިން ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ބުނެފާނަމެވެ. "ކަލޭގެ ސިއްރުތައް ތިމަންނައަށް އެނގޭ ކަމަށް މީހުންގެ ގާތުގައި ބުނާށެވެ! އެކަމަކު ބުނަންވާނީ އެނގޭކަން މޫނުމަތިން ދައްކަމުންނެވެ. ހީނވެސްނުލައި ހުރެއެވެ. ވަރަށް ސީރިއަސްކަން ދައްކަމުންނެވެ." 

ކުއްޖާ ގެއަށްގޮސް ފުރުޞަތަކަށް ބަލަންހުރެފައި ބައްޕަ ފޯނާއި ކުޅެން އިންދާ ގާތަށް ގޮސްފައި ބުންޏެވެ. "ބައްޕާއެވެ! ބައްޕަގެ ސިއްރުތައް އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ." ޕައްޕަ އަވަސް އަވަހަށް ދަރިފުޅަށް 10 ޑޮލަރު ދީފައި ބުންޏެވެ. "ކޮންމެވެސް ކޮންމެވެސް މަންމަ ގާތުގަ ނުބުނާށެވެ." 

އަނެއްދުވަހު މަންމަ ފޯނާއި ކުޅެން އިންދައި ގޮސް ހަމަ އެގޮތަށް ބުނުމުން 20 ޑޮލަރުދީފައި ބުނީ ހަމަ ބައްޕަވެސް ބުނި ގޮތަށެވެ. "ކޮންމެވެސް ކޮންމެވެސް ބައްޕަ ގާތުގަ ނުބުނާށެވެ."

މިވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ކިޔާފައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވިއެވެ. އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ހިތްދަތި އިޙްޞާޞްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. ސަބަބަކީ މިއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ މެސެޖެއް ނުވަތަ ވާހަކައެއް ކަމެވެ. ވަރަށް ޙިކުމަތްތެރި ބަސްކޮޅެއް ކަމެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙާލަތުކަމުގައިވާނަމަ ދަރިން އިޞްލާޙްކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯއެވެ؟ އަދި 12 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ވިސްނުމަށް މައިން ބަފައިން ފޯނުގައި ތިބޭ ވަގުތު ގޮސް އެފަދަ ބަހެއް ބުނަން ވިސްނުނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ 

ޖަވާބަކީ މައިން ބަފައިން ފޯނުގައި ތިބެގެން ކުރަނީ ރަނގަޅު ކަންކަން ނޫންކަން ކުދިންނަށް އެނގޭކަން ނޫންތޯއެވެ؟ ވާހަކަދައްކަނީ ނުވަތަ ޗެޓްކުރަނީ ކުރަންޖެހޭ މީހުންނާއި ނޫންކަން އެނގޭތީ ނޫންތޯއެވެ؟ 

އަޅުގަނޑު މިބުނަނީ މާ މުހިންމު ނޫން ވާހަކައެއްކަމަސް ބައަކު ބުނެފާނެއެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުދެކޭގޮތުގައި މިއީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކައެކެވެ. މައިންބަފައިން ވިސްނަން ޖެހިފައިވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް މައްސަލައެވެ. އިޞްލާޙްކުރަން އެންމެ ބޮޑަށް ޖެހިފައިވާ ކަންތަކެވެ. 

ފަލާއަރައި ކައިވެނި ރޫޅުނީމާ އެކަކު އަނެކަކު ކުށްވެރިކުރުމުން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތެވެ. ފައިދާކުރާނީ ކަންކަން އިޞްލާޙްކުރުމުންނެވެ. ތެދުވެރިކަމާއިއެކު ދިރިއުޅެން ދެމީހުންވެސް މަސައްކަތްކުރުމުންނެވެ. ހިތާމައަކީ މިބަޔާންކުރި ޙާލަތުން ސަލާމަތްވެ ތިބީ ވަރަށް މަދު ދެމަފިރިއެއްކަމެވެ. 

އެންމެ ހިތާމަހުރި ކަމަކީ ދަރިންގެ މުސްތަޤްބަލެވެ. ކުޑައިރުންސުރެ ނުބައި އާދަތައް ފެނި ދަސްވުމުން އެދަރިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމެވެ. އެ ޙާލަތުން ދަރިން ސަލާމަތްކުރުން ވެސް އޮތީ ހަމަ މައިންބަފައިންގެ އަތްމަތީގައެވެ. 

- ޝީރީނާ / މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިއެއް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


13%
ވ.ރަނގަޅު
21%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
39%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް