އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކުން މަޖުބޫރު ކުރެވޭ ސިވިލް ސަރވަންޓެއް، ރާއްޖޭގައި ހުންނާކަށް ނޭދެން.: ރައީސް ޞާލިޙް

ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކުން މަޖުބޫރު ކުރެވޭ ސިވިލް ސަރވަންޓެއް، ރާއްޖޭގައި ހުންނާކަށް ނޭދެން.: ރައީސް ޞާލިޙް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 27 ސިކުންތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން:

ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކުން މަޖުބޫރު ކުރެވޭ ސިވިލް ސަރވަންޓެއް، ރާއްޖޭގައި ހުންނާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނޭދެން. ސިޔާސީ ވަކި ކަމެއްގައި ނޫޅެގެން، ފިޔަވަޅު އެޅި، އެކަހެރި ކުރެވި، މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެގެން ނުވާނެ. ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަކީ، އެމީހަކު ގަބޫލުކުރާ ސިޔާސީ ފިކުރެއްގައި ދެމިހުރެވޭނެ މިނިވަނެއް. އެއީ ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި ވަކި ބަޔަކަށް ގުލާނުކޮށްދިނުން މަޖުބޫރު ސިޔާސީ ބައެއް ނޫން. ސިވިލް ސާރވަންޓުން ދެއްވާ ޚިދުމަތުގައި ސިޔާސީ ފިކުރެއް، ކުލައެއް، ވަހެއް އަދި ރަހައެއް އޮވެގެން ނުވާނެ. ކުރައްވަންޖެހޭނެހާވެސް ކަމަކީ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި ވަޢުދުތައް، އޭގެގޮތުގައި ތަންފީޛު ކުރެއްވުން. އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ތިބި ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ ފައުޖު.

ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން؛

ވަކި ފަރުދެއް - ވަކި ރަށެއް ފަރަޤުނުކޮށް، ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، އިޖުތިމާޢީ އިންސާފު. ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނީ، އެ ހަމަ ހިފެހެއްޓުމަށް. ސަބަބަކީ، ޖުމްހޫރިއްޔަތަކީ ހުރިހާ އެންމެން އެކުވީމާ ކިޔާ ނަމެއް. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމުގެ އެންމެ އަސާސީ ސިފަ.

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި، އެއްވެ އުޅުމާއި، ދުލާއި ޤަލަމުގެ މިނިވަންކަން، ރާއްޖޭގައި މިއަދު އެބައޮތް. އަދި އޮންނާނެވެސްމެ. ވަކި ރައްޔިތަކު، ނުވަތަ ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުން އިތުރަށް އިސްކުރަން އޮތިއްޔާ، އޮންނާނެ އެއްޗަކީ އެންމެންގެ ލާބަ. ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު. ހާސްފަހަރު ގޮތްދޫކޮށް، ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ދީލާލުމަށްވުރެ، ވަކި މޮޅުކަމެއް ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަކުން ނުކުރާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މުޅި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތާއި، އެންމެންގެ ލާބައާއި، ޤައުމިއްޔަތުގެ ރުކުންތަކުގައި ބަދަލުނުވާނެ އަދި ގުޑުވައިނުލެވޭނެ ކަންކަން ހުންނާނެ.

ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން؛

ފާއިތުވި ތިން އަހަރަކީ، މި މަގުން ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިން ތިން އަހަރު. ދާދިފަހުން އަޅުގަނޑު އަރިއަތޮޅުގައިވެސް ދެންނެވިފަދައިން، ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތިއްޔާ، ސަރުކާރަށް އެކަން ފާހަގަކޮށްދެއްވާ. އެކަކު ދެކޭ ރަނގަޅު އެއީ އަނެކާއަށް ގޯހަކަށް ވެދާނެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޖުމްހޫރިއްޔަތޭ ކިޔަނީ، އެ ހުރިހާ ބައިތަކެއް އެކުވެގެން އެމުނުމުން. ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އަޑު ސަރުކާރުން އަހަންޖެހޭ. އަދި އަހައި އަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތް ކުރާނަން. ސަރުކާރުގެ ނިންމުމުގެ ތިލަފަތް އަބަދުވެސް ބުރަވާނީ، ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް. އެންމެންނަށް ލާބައާއި މަންފާ ހުރިގޮތަށް.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް