އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފިރިމީހާ ދެވަނަ ކައިވެންޔެއް ކުރުމުން ކެތްތެރިވެ ޘާބިތުވެ ހުރެއްޖެނަމަ ފަހުން ހުރިހާކަމެއްވެސް އިހުނަށްވުރެ ރަގަޅުވާނެ!: ޑރ. އިޔާޟް

ފިރިމީހާ ދެވަނަ ކައިވެންޔެއް ކުރުމުން ކެތްތެރިވެ ޘާބިތުވެ ހުރެއްޖެނަމަ ފަހުން ހުރިހާކަމެއްވެސް އިހުނަށްވުރެ ރަގަޅުވާނެ!: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

ފިރިމީހާ ދެވަނަ ކައިވެންޔެއް ކުރުމަކީ ދޮށީ އަންބަށް އަޘަރުނުކޮށް ނުދާނެކަމެކެވެ. އިންސާނެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން އެކަމާ އަޘަރުކުރާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހެޔޮދުޢާކުރުމާއިއެކު ކެތްތެރިވެ ޘާބިތުވެ ހުރެއްޖެނަމަ ފަހުން ހުރިހާކަމެއްވެސް އިހުނަށްވުރެ ރަގަޅުވާނެއެވެ. 

"ހަމަކަށަވަރުން الله އަށް ތަޤްވާވެރިވެ ކެތްތެރިވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އިޙްސާންތެރިންގެ ދަރުމަ الله ގެއްލެނިވެ ނުކުރައްވާނެތެވެ." (ސޫރަތު ޔޫސުފް 90) 

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


26%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
26%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް