އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މީހަކަށް ދިން އަނިޔާ އެނބުރި ތިމާއާ އަރާހަމަނުކުރާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި މޮޔަ، ޖާހިލުން ކުރާކަމެއް!: މުފްތީ މެންކް

މީހަކަށް ދިން އަނިޔާ އެނބުރި ތިމާއާ އަރާހަމަނުކުރާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި މޮޔަ، ޖާހިލުން ކުރާކަމެއް!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ތިބާ އެހެން މީހުންނަށް މުޞީބާތްތައް ކުރިމަތިކުރުވާނަމަ ތިބާގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން ތިބާ އާއި މުޞީބާތްތައް ކުރިމަތިކުރުވާނެއެވެ. ތިބާ އެހެން މީހުންނަށް އަނިޔާކުރާނަމަ ތިބާއަށްވެސް ދާނީ އަނިޔާ ލިބެމުންނެވެ. ލިބެނީ ކޮން ގޮތަކުން ކޮން ސިފައެއްގައިކަންވެސް ނުއެނގިދާނެއެވެ.

ހަމަ އެފަދައިން ތިބާ އެހެން މީހުންނާއިމެދު ހެޔޮކޮށް ހިތައި އޯގާތެރިވަމުންދާނަމަ ތިބާއަށް ވެސް ދާނީ ރަނގަޅު ގޮތްތައް މެދުވެރިވެ ހަޔާތަށް ކުރިއެރުން ލިބެމުންނެވެ. އިން ޝާ ﷲ. ވީމާ އެކަމެއް އެނބުރި ތިމާ އާއި ދިމާއަށް އައުމުން ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ތިމާ ނުކުރާށެވެ! 

ތިބާ ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީވެސް މޫނުބަލާ ލޯގަނޑެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހުރެގެން ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭށެވެ! ތިބާ ޖައްސާހައި ވައްތަރެއް ޖައްސާނެއެވެ. ކުރާހައި ކަމެއް ކުރާނެއެވެ. އެކަންކަން ކުރުމުގައި އެއްވެސް ފޫހިކަމެއްވެސް ނުއަންނާނެއެވެ! 

ރަނގަޅު ނަމަވެސް ނުބައި ނަމަވެސް ތިބާކުރި ކަމެއް ތިބާ އާއި ދިމާއަށް އެނބުރި ނުއަންނާނެ ގޮތެއް ނުހެދޭނެ! ލަހުން ނަމަވެސް އަވަހަށް ނަމަވެސް އެނބުރި އައިސް ތިބާ އާއި އަރާ ހަމަކުރާނެއެވެ. 

އެކަމެއް އެނބުރި އައުމުން އުފާކުރާނެ ކަންކަން ކުރުމުގައި ދެމިހުންނާށެވެ! އެއިރުން އެމީހަކަށް ދެ ދުނިޔެވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ! އިން ޝާ ﷲ

 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
28%
ރަނގަޅު
42%
އޯކޭ
14%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް