އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ވެރިން ރުއްސަން ދުނިޔޭގެ ފިގުހު އެކަޑަމީތަކާއި އިސްލާމީ އެތައް މުއައްސަސާއަކާއި ޢިލްމުވެރިންގެ ބަހުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހޭކަށް ނެތް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ވެރިން ރުއްސަން ދުނިޔޭގެ ފިގުހު އެކަޑަމީތަކާއި އިސްލާމީ އެތައް މުއައްސަސާއަކާއި ޢިލްމުވެރިންގެ ބަހުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހޭކަށް ނެތް!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

"ވެރިން ރުއްސަން ދުނިޔޭގެ ފިގުހު އެކަޑަމީތަކާއި އިސްލާމީ އެތައް މުއައްސަސާއަކާއި ޢިލްމުވެރިންގެ ބަހުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހޭކަށް ނެތް! ޔޯގާއަކީ މަނާކަމެއް! ވެރިން ރުހުނަސް ނުރުހުނަސް ހިންދޫންގެ އަޅުކަމެއް ހުއްދަވާނެ ގޮތެއް ނެތް! ލާދީނީ މީހުންގެ ރުހުން ދުވަހަކު ނުލިބުނަސް ވަރިހަމަ!"

- ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު 

އަދިވެސް ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

"އެ ހާލަތު އަންނާނީ އަލަމްގިރި މާބަނޑު ވީމާކަމަށް ވަނީނަމަ މާފްކުރައްވާ! އެޙާލަތެއް ދުވަހަކުވެސް ނާންނާނެ! މިޒާތުގެ ވިޔާނުދާ ވާހަކަނުދައްކައި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އެބަޖެހޭ ވީޑިޔޯއިންފެންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅު އަޅަން! މިއުޅެނީ އާދައިގެކުށެއް ކޮށްގެނެއް ނޫންވިއްޔަ!"

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް