އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ނެރުއްވާ ފަތުވާއަށް ރައީސް ނަޝީދު ގޮންޖައްސަވަނީ ދީނުގެ ޢިލްމު ކޮންތަނަކުން ކިވައިގެންތޯ؟ ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ސުވާލުކުރައްވައިފި

ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ނެރުއްވާ ފަތުވާއަށް ރައީސް ނަޝީދު ގޮންޖައްސަވަނީ ދީނުގެ ޢިލްމު ކޮންތަނަކުން ކިވައިގެންތޯ؟ ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ސުވާލުކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 26 ސިކުންތު

"ނުކިޔަވާ ފަތުވާ ދެއްވުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ! ކޮންތަނަކުންތޯ ދީނީ ޢިލްމު ޙާޞިލްކުރެއްވީ؟ 

ދީނުގެ އަޞްލު އުޞޫލުތައް އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟ 

ޢަޤީދާގެ މައްސަލަތަކާ އިޖްމާޢުއާ ޤިޔާސާ ފިޤްހީ އެކި މައްސަލަތަކުގައި މީޒާންކޮށް ޤިޔާސްކުރައްވަން ދަސްކުރެއްވީ ދީނީ ކޮން ޔުނިވަރސިޓީއަކުންތޯ؟"

- ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު 

"ޔޯގާއަކީ ޝިރުކެއްކަން ދަންނަބޭކަލުންގެ އިޖުމާޢުއެއް ނެތް. ވަކިބައެއްގެ ފަލްސަފާއަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ޙުކުމެއްކަމަށް ބަލައިގަންނަން ދަތި."

- ރައީސް ނަޝީދު 

ސަލަފިުއްޔާއިން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދުވިދާޅުވުމުން މެންބަރު ލަޠީފް އެބަސްދިފާޢުކޮށް "އެމަނިކުފާނު އެހެންވިދާޅުވާނީ ސަބަބެއް އޮތީމަ" ކަމަށް ވިދާޅުވިފަދައިން ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދުގެ މިބަސްފުޅާއި ގުޅިގެން ބޮޑު ޝޭޚް ޔޫއެޗް ގެ ބަޔާނަކަށް ގިނަ ބައަކު ދަނީ އިންތިޒާރުކުރަމުންނެވެ. 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް