އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ލިވާތަކީ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ހެދުމާ ދިފާޢު ކުރުމާ، ގަޒްފުކުރުމުން މިހިނދުން މި ހިނދަށް ހުރިހާ މަޤާމަކުން ރައީސް ނަޝީދު ދުރުކުރަން ޝައި ޚް ޢަލީ ޒައިދު ގޮވާލައްވައިފި

ލިވާތަކީ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ހެދުމާ ދިފާޢު ކުރުމާ، ގަޒްފުކުރުމުން މިހިނދުން މި ހިނދަށް ހުރިހާ މަޤާމަކުން ރައީސް ނަޝީދު ދުރުކުރަން ޝައި ޚް ޢަލީ ޒައިދު ގޮވާލައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

"ލިވާތަކީ ސިޔާސީ ކަމެއްކަމުގައި ހެދުމާ މި ނަޖިސް ޢަމަލު ދިފާޢު ކުރުމާ، ގަޒްފުކުރުމާ، މިކަހަލަ އެތައް ކަމެއް ފެނިފައިވުމުން މިހިނދުން މި ހިނދަށް މަޖިލިސްގެ ރައީސްކަމުންނާއި، މެންބަރުކަމުންނާއި، MDP އިން އޭނާ ވަކިކުރުމަށް MDP އަށް ގޮވާލަން! އަޚްލާގެއް ހަމަ އެއްވެސްވަރަކަށް ނެތް.": ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް