އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދޮގުނުހަދާ! ސިއްކަޖެހި ކައްޒާބަކަށްވެދާނެ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ދޮގުނުހަދާ! ސިއްކަޖެހި ކައްޒާބަކަށްވެދާނެ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

"ދޮގު ނަހައްދަވާ! ދޮގާ ދުރުހެލިވެލައްވަވާ! ދޮގަކީ މުނާފިގުންގެ ސިފައެއް! ދޮގުހެދުން ކަށީގައި ހިފާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެބަޖެހޭ އެއާ ދުރުހެލިވެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން! ނޫނީ ސިއްކަ ޖެހިދާނެ! އަދި އެކަން އެގޮތަށް ވެއްޖެނަމަ ދެން އެމީހަކު ވާނީ ކައްޒާބަކަށް!" 

- ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ޝައިޚްގެ މިބަސްފުޅު ރައްދުކުރައްވާފައިވަނީ ކޮންކަމަކާއި ގުޅިގެންކަން ބަޔާންކުރައްވާފައި ނުވިނަމަވެސް މިބަސްފުޅާއިމެދު ގިނަ ބައަކު ދެކެނީ މިއީ ސަރުކާރުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ޝައިޚް އާދަމް ނިޝާން ބަންދުގައި އިތުރު މުއްދަތަށް ބަހައްޓަން ފުލުހުން ކޯޓުގައި ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅެއް ކަމަށެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް