އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަޅުގަނޑު އިސްތިޢުފާދިނީ ކުރިއާލައި ރައީސަށް ދަންނަވާފަ އެމަނިކުފާނުގެ ލަފާގެ މަތިން: މަބްރޫކް

އަޅުގަނޑު އިސްތިޢުފާދިނީ ކުރިއާލައި ރައީސަށް ދަންނަވާފަ އެމަނިކުފާނުގެ ލަފާގެ މަތިން: މަބްރޫކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 12 ސިކުންތު

ސަރުކާރުގެ ތަރުިޖަމާނުކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދެއްވީ ކުރިއާލައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަންނަވައި އެމަނިކުފާނުގެ ލަފާފުޅުގެމަތިން ކަމަށް މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނުކަމުގައި ހުންނަވައިގެން މިއަދުނޫހަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށްޓަކައި މިއަދުނޫހުން މަބްރޫކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުއެވެ. އަދި ކާމިޔާބު، ބާއްޖެވެރި މުސްތަޤްބަލަކަށް އެދި ދުޢާކުރަމުއެވެ. 

މިއަދުނޫހަކީ ދީނީ ގިނަ ލިޔުންތަކެއް ޝާއިޢުކުރާ ނޫހަކަށްވުމުން މިއަދުނޫހަށް މިސަރުކާރުން އެޅި ހުރަސްތައް ނަތާލަން އެހީތެރިވެދެއްވަން މަބްރޫކް ކުރެއްވި މަސައްކަތް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރަމުއެވެ. މަސައްކަތްކުރެއްވި ނަމަވެސް ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު ﷲ ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


12%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
34%
އޯކޭ
36%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް