އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ޙައްލުނުކުރާނަމަ އެކަމުގެ ގެއްލުން މުޅި ދިރިއުޅުމަށް ފޯރާނެ!

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ޙައްލުނުކުރާނަމަ އެކަމުގެ ގެއްލުން މުޅި ދިރިއުޅުމަށް ފޯރާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

ހިތާމައަކީ ގެތަކުގެ ފަރުނީޗަރާއި ލާހެދުމާއި ބޭރުފުށުގެ ރީތިކަން އިންތިހާއަށް އިތުރުކުރާއިރު އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ރީތިކުރުމުގައި ފެއިލްވަމުންދާކަމެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސްކަމުގައިވާ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް ކާމިޔާބުކުރުމުގައި ކާމިޔާބު ނުހޯދޭކަމެވެ! ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަންވީ ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގެ ކަންކަން ވީހައި ފުރިހަމަކުރުމަށެވެ! އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނީ އެއިރުންނެވެ.

ދެމަފިރިން އެކުގައި ދިރިއުޅޭއިރު ކުރިމަތިވާ މައްސލަތައް ޙައްލުނުކޮށް ލަސްކުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަ އިތުރުމައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ކަންކަން ގޯހުން ގޯހަށް ދިއުމުގެ އިތުރުން އެހެން މީހުން ދެކެ ރުޅި އާދެވުންވެސް އެކަމާއި ގުޅިގެންދެއެވެ. ވީމާ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލުކުރަން އަވަސވެގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ހުންނަ މައްސަލަތައް ހިފައިގެން އެމީހަކު މަސައްކަތްކުރާތަނަކަށް ދާންޖެހުމަކީވެސް ވަރަސް ނުރައްކައުތެރިކަމެކެވެ. ވެރިއެއްނަމަ އެކަމުގެ ރުޅި މުވައްޒިފުންނަށް ބާލައެވެ. މުވައްޒިފެއްނަމަ އެކަމަށް ވިސްނަން ހަދައިގެން އޮންނަނީ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައެވެ. ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކުށްތައް ކުރެވިފައެވެ. މިހިރަ ފެންނަނީ ހަމަ އެންމެ މައްސަލައެއްގެތެރެއިން ނުކުންނަ މައްސަލަތަކެވެ.

ދެމަފިރިއެއްގެ މެދުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ ފޮރުވައި ސިއްރުނުކުރާށެވެ! އަދި ހިތުގައި ޝައްކުކަން އުފައްދައިގެން ނުބުނެ ނުހުންނާށެވެ! ސުވާލުކުރާށެވެ! މަޝްވަރާކުރާށެވެ! ޝައްކު އުފައްދައިގެން ހުރުމަކީ ހަސަދަވެރިވެވޭ ކަމެކެވެ. ޙައްޤު ނޫން ތުހުމަތުތައް ކުރެވި އެފަދަ ތުހުމަތުތައް ފިތުނައަށް ބަދަލުވެ މައްސަލަތައް އަތްނުފޯރާފަށަށްދާފަހުން ޙަޤީޤަތް އެނގުމުން ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ޙާލަތަށް ދަނީ މަދަކުންނޫނެވެ!

--އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް