އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މަރުވެ ކައްވަޅުގައި އޮންނައިރުވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިބާއަށް ކުރެވޭ ފާފަ ގިނަވެ ތިމާއަށް ފޯރާ ނަރަކައިގެ އަލިފާނުގެހޫނު ގަދަވެދާނެ ޢަމަލަށް ބިރުވެތިނުވަނީ ކީއްވެ؟: މުފްތީ މެންކް

މަރުވެ ކައްވަޅުގައި އޮންނައިރުވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިބާއަށް ކުރެވޭ ފާފަ ގިނަވެ ތިމާއަށް ފޯރާ ނަރަކައިގެ އަލިފާނުގެހޫނު ގަދަވެދާނެ ޢަމަލަށް ބިރުވެތިނުވަނީ ކީއްވެ؟: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 3 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

މިއީ މާކުރީގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ހާމަ ދާދިފަހުން ހިނގައިދިއަ ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. ޒުވާނުންތަކެއް ދަތުރުކުރި ކާރެއް އެކްސިޑެންޓްވެ ޒުވާނަކު މަރުވީއެވެ. ސަލާމްވި ޒުވާނުން ބުނި ގޮތުގައި އެޒުވާނާ މަރުވުމުން އެމީހުން ވަރަށް ހިތާމަކުރިއެވެ. އެއީ އެމީހުން އެކުގައި ބޮޑުފާފައެއް ކުރެވެމުން އައިސްފައިވާތީއެވެ. 

އެ ޒުވާނާއަކީ ތަނަވަސްކަން ލިބިފައިވީ ޒުވާނެކެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާގެ ކްރެޑިޓްކާޑުން އިޝްތިރާކު ދައްކައިގެން ބަރަހަނާ ފޮޓޯޓަކާއި ވީޑިއޯތައް ހޯދައެވެ. އަދި އެ އީމޭލްތައް ހުންނަނީ އެކުވެރިންނަށް ފޯވަޑްވާނެ ގޮތްވެސް ހަދައިފައެވެ. އެކަން ހުއްޓުނީ އޭނާ މަރުވިތާ އެތައް އަހަރެއް ފަހުންނެވެ. އިޝްތިރާކު ދެއްކި މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުފޮނުވަން ފެށުމުންނެވެ. 

މިވާހަކަތައް ކިޔައިދީފައި އެކުދިން އަހަރެންގާތު ކަރުނައަޅައި ރުޔެވެ! އެއީ ފާފަވެރިވާނެ ނުބައި އަމަލެއްކަމާއި އެކުވެރިޔާ މަރުވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ފާފަތައް އިތުރުވެދާނެތީ އެމީހުން ތިބީ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވެފައެވެ. 

"އަހަރެން ބުނީމެވެ! މަރުވި އެކުވެރިޔާއަށްޓަކައި ހެޔޮދުޢާކުރާށެވެ! އެއްވެސް މީހަކު މަރުވުމުން ދެން ކަންތައް މެދުވެރިކުރައްވަވާނެ ގޮތެއް ހަމަ އެކަކަށްވެސް ނުއެނގޭނެއެވެ. ތިއަ ކަމުގައި އުފާވެރި އުންމީދުތަކެއްވެސް އެބަ އޮތެވެ! އެއީ އެކުވެރިޔާ މަރުވުމުން ލިބުނު ޢިބްރަތުގައި މިއަދު ތިއަކުދިން ތިއަވަނީ އިޞްލާހްވެފައެވެ. ކުރަމުން އައި ނުބައި ފާފަކުރުން ހުއްޓާލައިފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެކުވެރިޔާއަށް ﷲ ތަޢާލާ ހެޔޮ ގޮތްތައް މިންވަރުކުރައްވަވައި ދެއްވަވާނެކަމަށް އުންމީދުކޮށް އެކުވެރިޔާއަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާކުރާށެވެ! 

ލޮބުވެތިއަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންނޭވެ! މިއަދު ވިސްނައިނުލާތިބެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތިއަ ހާމްކުރާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތަކަކީ ތިއަ ޒުވާނުން މަރުވުމަށްފަހުވެސް ފެންނަން ހުންނާނެ ތަކެއްޗެވެ. އެތަކެތި މީހުން ބަލާވަރަކަށް އެކަންކުރި މީހާ ދާނީ ފާފަވެރިވަމުންނެވެ. ކައްވަޅުގައި އޮންނައިރުވެސް ދާނީ އެމީހަކަށް ޢަޛާބު އިތުރުވަމުންނެވެ. 

މިއީ ކިހައި ބޮޑު ބިރުހުރިކަމެއްކަމަށް ވިސްނައި ބިރުވެތިވާށެވެ! ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ލެވިފައިވާނަމަ ލެވިފައިވާހައި އެފަދަ ތަކެތި އަވަހަށް ނައްތައިލާށެވެ! ތައުބާވާށެވެ! ﷲ ތަޢާލާގެ ރަޙްމަތަށް އެދި ދުޢާކުރުން ގިނަކުރާށެވެ! 

އެމީޙަކީ ނަރަކަވަންތަވެރިއެއްނަމަ ކައްވަޅުގައިވެސް އެމީހަކަށް ނަރަކައިގެ ހޫނުކަން އިޙްޞާޞްކުރަން ޖެހެއެވެ. ފާފަފަތައް ގިނަވާ ވަރަކަށް އެހޫނުކަން ދާނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ދެން ނިކަން ބުނެބަލާށެވެ. ތިބާ އޮތީ ކައްވަޅުގައެވެ. އެކަމަކު ތިބާއަށް ކުރެވޭ ފާފަތައް  އެހެރަދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އިތުރުވަމުންނެވެ. އިޙްޞާޞްކުރަންޖެހޭ ނަރަކައިގެ ހޫނު ގަދަވަމުންނެވެ. 

ވީމާ ހިތަށް އެރިހައި ޢަމަލެއް ނުކުރާށެވެ! ފާފަވެރިވެދާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރާށެވެ! އެކަމަކީ ކުށޭއް ނޫން ކަމަށްބަލައި ކުރެވޭ މިފަދަ ފާފަތަކަކީ ތިބާއަށް ނަރަކައަށް ވަންނަން ޖެހޭނެ ސަބަބު ކަމުގައިވިއަނުދޭށެވެ. 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް