އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސުންނަތުގަވާ ގޮތަށް ރޯދަ ހިފުމަކީ ކެންސަރު ޖެހުމާ ދުރުކޮށްދޭކަމެއް!: ސައިންސް

ސުންނަތުގަވާ ގޮތަށް ރޯދަ ހިފުމަކީ ކެންސަރު ޖެހުމާ ދުރުކޮށްދޭކަމެއް!: ސައިންސް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 4 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

ސައިންސުގެ ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި މިއަދު އެމީހުން ބުނަނީ މެދުކަނޑަމުން ރޯދައަށް ހުރުމަކީ ކެންސަރުޖެހުމާއި ދުރުހެލިކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކެންސަރު ޖެހުމުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ. 

ސުންނަތުގައިވާ މަގުން ރޯފަ ހިފުމަކީ ހޯމަ. ބުރާސްފަތި، އަދި ހަނދުމަހުގެ 3 ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމެވެ. އެގޮތަށް ރޯދަހިފާނަމަ މަހުގެ 30 ދުވަހުން ރޯދަ ހިފޭނީ ގިނަވެގެން 11 ދުވަހުއެވެ. އެއިރުން އެހިފެނީ އެމީހުން އެބުނާފަދައިން މެދުކަނޑަމުންނެވެ.

May help prevent cancer

Cancer is characterized by uncontrolled growth of cells.

Fasting has been shown to have several beneficial effects on metabolism that may lead to reduced risk of cancer.

Promising evidence from animal studies indicates that intermittent fasting or diets that mimic fasting may help prevent cancer. Research in humans has led to similar findings, although more studies are needed (26Trusted Source, 27, 28Trusted Source).

There’s also some evidence showing that fasting reduced various side effects of chemotherapy in humans (29Trusted Source, 30Trusted Source).

SUMMARY

Intermittent fasting has been shown to help prevent cancer in animal studies and some human studies. Research in humans showed that it can help reduce side effects caused by chemotherapy.

ތިރީގައިވާ ލިޔުންވެސް ވިދާޅުވެލައްވާށެވެ! 

ރޯދަ ހިފުމުން ލިބޭ ޞިއްހީ ފައިދާތައް ގިނަކަމުން އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންވެސް ރޯދަ ހިފުން ގިނަވަނީ! 

އަހަރެންނަކީ ހަކުރުބައްޔާއި ލޭމައްޗަށް ދިއުން އަދި ކޮލޮސްޓްރޯލް މަތިވެގެން ބޭސްކުރަމުން އަންނަ މީހަކީމެވެ. އަހަރެންގެ ޑޮކްޓަރަކީ މުސްލިމެއް ނޫނެވެ. ރޯދަ އާއި ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ކަމަކު އޭނާއަށް ގުޅައިލުމުން ފުރަތަމަވެސް ސުވާލުކުރީ ރޯދަ ހިފާނަންތޯއެވެ؟ ޖަވާބުގައި ރޯދަ ހިފާނެކަމަށް ބުނުމުން ބުނީ ރޯދަ މަސް ނިމޭއިރު އަހަރެންގެ ބަލިތަކަށް ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ލުއި ލިބޭނެކަމަށެވެ. 

ސުވާލަކީ އޭނާ އެހެން އެބުނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބަކީ އޭނާއަކީ މުސްލިމެއް ނޫން ނަމަވެސް ރޯދަ ހިފުމަކީ ބަލިތަކަށް އޮތް ޝިފާއެއްކަން އޭނާ ޤަބޫލުކުރާތީ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ނޫންނަމަ އެހެން ދީނެއްގެ މީހަކު ރޯދަހިފަން ހިތްވަރުދޭންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ 

ރޯދަ ހިފުމުގެ ޞިއްހީ ފައިދާ ބޮޑަށް އިޙްޞާޞް ކުރެވެނީ އަލަށް އިސްލާމްވެ ރޯދަ ހިފަން ފަށާ މީހުންނަށެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އެނގިގެންދާތީއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މުސްލިމުން ނޫން ބައެއް މީހުންވެސް މިހާރު ގެންދަނީ މުސްލިމުންނާއި އެއްފަދައިން ރޯދަ ހިފަމުނެވެ. އެފަދަ ގިނަ ބައަކު ރޯދަ ހިފަނީ ސައިންސްވެރިންގެ ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. އެފަދަ ރިޕޯޓްތައް ނެރެފައިވަނީ މުސްލިމް ސައިންސްވެރިންނެއްވެސް ނޫނެވެ. 

ރޯދަ ހިފުމުން އިންސާނާގެ ޞިއްހަތަށް ލިބޭ ފައިދާތައް ޑޮކްޓަރުން މިހާރު ގެންދަނީ ބަޔާން ކުރަމުންނެވެ. ބައެއް ހޯދުންތަކުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރޯދަ ހިފުމަކީ ކޮލޮސްޓްރޯލް ދަށްވެ ހިތުގެ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ފަލަވެ ބަނޑުލުމައި ނަފްސާނީ ބަލިތަކުންވެސްމެއެވެ. ހަކުރުބައްޔަށްވެސް ފަރުވާއެކެވެ. 

ހަމަ އެއާއިއެކު ރޯދަ ހިފުމަކީ ހަޖަމްކުރުމުގެ ބާރު އިތުރުވެ ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ވިހަތައް ބޭރުވެގެންދާ ކަމެކެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކު ހަށިގަނޑުން ހަލާކުވެފައިވާ ސެލްތައް ބޭރުވެ އައު ސެލްތައް ލުމަށް ނަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. 

މިވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރަންވީ އަހަރެން ބުނެގެނެއް ނޫނެވެ! "ޝައިޚް ގޫގްލްސް" ސަރޗްކޮށްލާށެވެ! ފެންނާނެއެވެ!

 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
11%
އޯކޭ
57%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް