އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ﷲ ތަޢާލާގެ ތަނަވަސްވެގެންވާ ރަޙްމަތަށް އެދި ތާއަބަދުމެ އެކަލާނގެ ހަޟްރަތުގައި އާދޭސް ދަންނަވަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟

ﷲ ތަޢާލާގެ ތަނަވަސްވެގެންވާ ރަޙްމަތަށް އެދި ތާއަބަދުމެ އެކަލާނގެ ހަޟްރަތުގައި އާދޭސް ދަންނަވަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 5 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

ސުވަރުގެ އަކީ މާތްﷲ ގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ދުނިޔެމަތީގައި އެކަލާނގެއަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންގަތް އަޅުންނަށް އެކަލާނގެ މިހާރުވެސް ތައްޔާރު ކުރައްވަވާފައިވާ އެކަލާނގެ ރަޙްމަތުގެ ގޯއްޗެވެ. ފަހެ އެތަނުގައި ތާއަބަދު ތިބުމަށް ނޭދޭނީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެވެ! 

އޯގާތެރިވަންތަ ﷲގެ މި މަތިވެރި ނަޞީބުލިބޭނީ އަރަހުށި ހުސްޠާހިރުވަންތަ ﷲގެ ފަޟްލަވަންތަވެރިކަމާއި އޯގާވަންތަވެރިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ރަސޫލުއްﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘު ކުރެއްވިއެވެ؛  

"لَنْ يَدْخُلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الَجَنَّةَ 

" ޢަމަލުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކު ސުވަރުގެ ނުވަންނަ ހުއްޓެވެ "  

قَالُوْا: وَ لَا أَنْتَ يَا رَسُوْلُ الله؟

"ސުވާލުދެންނެވުނެވެ! ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ކަލޭގެފާނުވެސް ނުވަންނާނެތޯއެވެ؟ "

قاَلَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ الله بِفَضْلٍ وَ رَحْمَةٍ"

ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ! ﷲގެ ރަޙްމަތް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ނުވާނަމަ ތިމަންކަލޭގެފާނުވެސް ނުވަންނަ ހުއްޓެވެ."((رواه البخاري)) 

ފަހަރެއްގައިވެސް ސުވަރުގެ އަކީ ތިމާކުރާޢަމަލުގެ ބަދަލެއްކަމުގައި ނުވެއެވެ. މާތްﷲ ގެ ރަޙްމަތް އެމީހަކަށް ތަނަވަސް ވެގެންނުވާ މީހަކަށް އެމަތިވެރި ސުވަރުގެ ނުލިބޭހުއްޓެވެ. މިހެނީ އަޅާކުރާ ޢަމަލަކީ ސުވަރުގޭގެ ނިމުމެއްނުވާ ފޫހިކަމެއް ނުވާ އަދި އެދުމުން ފުރިގެންވާ މަތިވެރި ނިޢުމަތްތަކާ އަޅާކިޔާލެވޭނެ އެއްޗެއްނުމެނޫންމެއެވެ.  

ރަސޫލުއްﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘު ކުރެއްވިއެވެ؛

"لَوْ أَنَّ الله عَذَّبَ أَهْلَ سَماَوَاتهِ وَ أَهْلِ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَ هُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَّهُمْ وَ لَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ" ((سنن ابن ماجه))

މާނައަކީ: " އުޑުތަކާއި ބިމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް އެކީއެކަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޢަޒާބު ދެއްވެވި ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަލާނގެ އެބައި މީހުންނަށް އަނިޔާވެރިވެ ވޮޑިގަތީކަމުގައި ނުބެލެވެއެވެ. (ﷲ ގެ ނިޢްމަތްތައް ގިނަގުނަ ކަމުންނެވެ.) އަދި އެބައި މީހުންނަށް އެކީއެކަށް  އެކަލާނގެ ރަޙުމް ކޮށްފިނަމަ އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލު ތަކަށް ވުރެން އެކަލާނގެ ރަޙުމަތް މަތިވެރި ވެގެންވެއެވެ." 

ވީމާ އަބަދުވެސް ﷲގެ ތަނަވަސްވެގެންވާ ރަޙްމަތަށް އެދި އެކަލާނގެ ހަޟްރަތުގައި އާދޭސް ދަންނަވަންވާނެއެވެ. 

މާތް ﷲގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތް އެބައެއްގެ މައްޗަށް ތަނަވަސްވެގެންވާ ބަޔަކުކަމުގައި އަޅަމެން ލައްވަވައި އެކަލާނގެ ރަހްމަތުގެ ގޯތި ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢްމަތް އަޅަމެނަށް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އާމީން...والله أعلم. 

- ނޫރުލްއިސްލާމް

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް