އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ގެމަނަފުށީގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދައިން، ޞިނާޢީ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ގެމަނަފުށީގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރާނަން: ރައީސް

ގެމަނަފުށީގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދައިން، ޞިނާޢީ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ގެމަނަފުށީގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރާނަން: ރައީސް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

ގެމަނަފުއްޓަކީ މަސްވެރިކަމުގައި ވަރަށް މަޝްހޫރު ރަށެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވައި، ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް އެރަށުގެ ބަނދަރު ޞިނާޢީ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ހަވީރު ގއ. ގެމަނަފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ގެމަނަފުށީ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ވިސްނައިގެން ގެމަނަފުއްޓަށް ތަރައްޤީ ގެނައުމަށް މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ހަމަ އެއާއެކު މިއަދު ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލާއެކު ކުރިއަށްދިޔަ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ތަފުޞީލީ ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން އެ އަމާޒަށް ވާޞިލުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ގެމަނަފުށީގައި މިހާރު ފެށިފައިހުރި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދުގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ ތާއީދާއެކު ޤައުމަށް ތަރައްޤީ ގެނައުމަށް ފަސޭހަވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ތަރައްޤީގެ އެތައްކަމެއް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކާއިވެސް ގުޅިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ބާރުއެޅުއްވިއެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުން ދެއްވާ ތަރުޙީބާއެކު ތަރައްޤީގެނައުމަށް ސަރުކާރަށް ފަސޭހަވާނެކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އައްޑޫސިޓީ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި ގއ އާއި ގދ ގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު