އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލަށް ލުއިދެއްވަން ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް ސްޓެލްކޯއިން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި! ދެން ބިލް ކުރާނީ ކުޑަކުރެއްވި ރޭޓަށް!

މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލަށް ލުއިދެއްވަން ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް ސްޓެލްކޯއިން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި! ދެން ބިލް ކުރާނީ ކުޑަކުރެއްވި ރޭޓަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

މިސްކިތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓަށް ބިލްކުރުން ޑޮމެސްޓިކް ރޭޓަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް ސްޓެލްކޯއިން މަރުޙަބާ ކިޔައި އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯއިން ބިލްކުރާނީ ކުޑަކުރެއްވެވި ރޭޓުން ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފިއެވެ. 

މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ފަހުމީ ކުރެއްވި އެކެސްޕޯސްޓެއްގައެވެ.  

"އެމަނިކުފާނު ރޭ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި އިޢުލާނުކުރެއްވި ފަދައިން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދާއި ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ އެހެން ރަށްރަށުގައިވެސް ކުރިއަށް އޮތް މަހުން ފެށިގެން މިސްކިތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓަށް ބިލްކުރަމުންދާނީ ޑޮމެސްޓިކް ރޭޓުން. 

މިއީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ މުގޫ ކަމުގައިވާ ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ކުރުމަށާއި، ކައުންސިލްތަކުން ކުރާ ޚަރަދު އިޤުތިޞާދުކޮށް ސިންދަފާތު ކުރެވޭނެ މަގުފަހިކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ނިންމުނު ފުރިހަމަ އަދި މުހިއްމު ނިންމުމެއް."

- މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ފަހުމީ  

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު