އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އުމްރާނީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ރައްޔިތުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ދަނީ ހާމަވަމުން: ރައީސް

އުމްރާނީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ރައްޔިތުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ދަނީ ހާމަވަމުން: ރައީސް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

އުމްރާނީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ރައްޔިތުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވަމުންދާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުުފުޅުގެ ތެރެއިން ރ.އިނގުރައިދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރާނީ ރައްޔިތުން ދެއްވާ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން މިވީ 3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތަކީވެސް އެމަހުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ފުރިހަމަ މައްޒަރެއް ފެނިގެން މިދަނީ. މީގެސަބަބުން ސީދާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެބަ ފަސޭހަވޭ. މިހާރުވެސް މި ކަމުގައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާން ފަށައިފިން. މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށްދާނެ." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު