އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރައްޔިތުންގެ މުދަލަކު ފައިސާއަކު ޙައްޤަކު ނުޖެހޭނަން! އަޅުގަނޑަށް މާ މުހިއްމު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކިބައިން އަޅުގަނޑަށް އެކަލާންގެ ފުއްސެވުމާ ރުއްސެވުން ލިބުން!: ޑރ. މުޢިއްޒު

ރައްޔިތުންގެ މުދަލަކު ފައިސާއަކު ޙައްޤަކު ނުޖެހޭނަން! އަޅުގަނޑަށް މާ މުހިއްމު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކިބައިން އަޅުގަނޑަށް އެކަލާންގެ ފުއްސެވުމާ ރުއްސެވުން ލިބުން!: ޑރ. މުޢިއްޒު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

"އަޅުގަނޑު އޭރުވެސް ދެއްކި ވާހަކަ މިހާރުވެސް ދައްކަން ހުންނާނީ. ޤާނޫނާ ޤަވައިދާ ޚިލާފާށް އޭރުގަވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނޯންނާނޭ. މިއަދަކުވެސް ނުކުރާނަން. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތާގަވެސް އަޅުގަނޑެއް ނުކުރާނަން. އަޅުގަނޑަކީ އިރާދުކުރެއްވީތީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގަ ޖެހޭނެ މީހެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މުދަލަކު ޖެހޭނެ މީހެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަކު ޖެހޭނެ މީހެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަށް މާ މުހިއްމު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ކިބައިން އަޅުގަނޑަށް އެކަލާންގެ ފުއްސެވުމާ ރުއްސެވުން ލިބުން."  

- ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު