އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ވީޑިއޯ: ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ!: ޝައިޚް އަނީލް

ވީޑިއޯ: ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ!: ޝައިޚް އަނީލް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 21 ސިކުންތު

"ރަމަޟާން މަހާ ބައްދަލުކުރަން ކުރަން އޮތް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވުމެވެ.

އެއީ ތިމާއަށް ކުރެވޭ ފާފަތަކުން ދުރުހެލިވެގަތުމާއި ތިމާއަށް އެފާފަ ކުރެވުނު ކަމަށްޓަކައި ﷲ ސުބްހާނަހޫވަތަޢާލާއަށްޓަކައި ތިމާގެ ހިތުގެ އަޑިން ހިތާމަކުރުމާއި ދެން މީގެފަހުން އެފަދަ ފާފައަކަށް އަރައި ނުގަތުމަށް ޢަޒުމް ކަނޑައެޅުމާއިއެކު ތެދުވެރި އިޚްލާޞްތެރި ތައުބާވުމެވެ.

އެންމެ އުފާވެރި މީހަކީ ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވެގެން ހުރެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ބައްދަލުކުރާ މީހާއެވެ. ﷲ ސުބްހާނަހޫވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ އެފަދަ ބައަކު ކަމުގައި ލައްވަވާށި!" އާމީން

--ޝައިޚް އަނީލް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
17%
ރަނގަޅު
10%
އޯކޭ
46%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް