އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރޯދައަށް ތިބެގެން ފަރުޟު ނަމާދުކުރުމަށްފަހު ވީހައި ގިނަ ވަގުތު ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ހޭދަކުރައްވާށެވެ!: ޝައިޚް އިލްޔާސް

ރޯދައަށް ތިބެގެން ފަރުޟު ނަމާދުކުރުމަށްފަހު ވީހައި ގިނަ ވަގުތު ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ހޭދަކުރައްވާށެވެ!: ޝައިޚް އިލްޔާސް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 6 ސިކުންތު

ރޯދައަށް ތިބެގެން ފަރުޟު ނަމާދުކުރުމަށްފަހު ވީހައި ގިނަ ވަގުތު ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށް ހޭދަކުރައްވާށެވެ! ޙަދީޘްފުޅުގައިވެއެވެ. "ތިއަބައިމީހުން ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވާށެވެ! ޤިޔާމަތް ދުވަހު ކީރިތި ޤުރްއާން، އެ ޤުރްއާން ކިޔެވި މީހާއަށް ޝަފާޢަތްތެރިވާނެއެވެ." 

ރަމްޟާން މަހަކީ ބަރަކާތްތެރި މައްސަރަކަށް ވެގެން ގޮސްފައި މިވަނީ މި މައްސަރުގައި ކީރިތި ޤުރްއާން ބާވައިލެއްވެވުނީތީއެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުން ވީހައި ގިނަކުރަންވީ ތިމާ އެންމެ ނިކަމެތިވާދުވަހު ތިމާއަށްޓަކައި އެ ޤުރްއާން ޝަފާޢަތްތެރިވާނެތީއެވެ. 

- ފަޟީލަތުއްޞައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން މިއަދުނޫހަށް ދެއްވި ޚާއްޞަ ދަރުސަކުން 

ދަރުސްގެ ވީޑިއޯ:

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
23%
ރަނގަޅު
46%
އޯކޭ
7%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް