އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުން ރުޅިއަންނަނީ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ޤުރްއާނާ ސުންނަތް ދޮގުކުރުމުން!: ޝައިޚް އިލްޔާސް

އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުން ރުޅިއަންނަނީ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ޤުރްއާނާ ސުންނަތް ދޮގުކުރުމުން!: ޝައިޚް އިލްޔާސް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 6 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ބައަކު ރުޅިއަންނަނީ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ޤުރްއާނާއި ރަސޫލް (ޞޢވ)ގެ ސުންނަތް ދޮގުކުރުމުން ކަމަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީންތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރްފްކުރުމަށާއި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ނިކަމތިކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް އެންމެ ގަދައަށް ރުޅިއަންނަ ކަންކަން ކަމުގައި ޝައިޚް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ!

"އިސްލާމް ދީނަށާއި ދީނުގެ ޙުކުމްތަކަށް މަލާމާތްކޮށް ޤުރްއާނާއި ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތް ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ހޯދަން އުޅުމަކީ ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުން ދެކޮޅު ހަދާ ކަމެއްކަން ހަނދުމަފުޅު ނެތިވަޑައިގަތީތޯއެވެ؟" އަދި އިސްލާމް ދީނަށްވުރެ އިންސާނިއްޔަތު އިސްކުރަން އުޅެނީ ކޮން މަޤްޞަދެއްގައިތޯ؟"

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
12%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް