އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މަރުކަޒުފަދަ ތަންތަން ހަދައިގެން ޝަރުޢީ ރުޤްޔާ ކުރުމަކީ ހައްދުފަހަނައަޅައިދިއުން!

މަރުކަޒުފަދަ ތަންތަން ހަދައިގެން ޝަރުޢީ ރުޤްޔާ ކުރުމަކީ ހައްދުފަހަނައަޅައިދިއުން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 57 ސިކުންތު

ޝަރުޢީ ރުޤްޔާއަށް ޚާއްޞަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުހަދައި މުވައްޒިފުން ލައިގެން އެކަންކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން ބައެއް މީހުން ސުވާލުކުރެއެވެ. އެ ސުވާލަށް އޮތް ޖަވާބަކީ ޝަރުޢީ ރުޤުޔާގައި އައުލާވެގެންވަނީ އެކަން ފުޅާދާއިރާއަކަށް ތަނަވަސްކޮށް އިތުރުނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ރުޤްޔާ ރަނގަޅަށް ހަދަން އިނގޭ ކޮންމެ މީހާކުވެސް ފަރުދީގޮތުން އެކަން ކުރުމަށް ދޫކޮށްލެވިފައިވެއެވެ.

ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދޭ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއްފަދައިން ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގޮތަށް ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން ދަންނައެވެ. މިއީ މިކަމުގައި މުބާލަޣާކުރުމެވެ. (مبالغة ކުރުމަކީ: ކަމެއްގައި މާ މައްޗަށް ދިޔުމެވެ. ނުވަތަ ހައްދުފަހަނައެޅުމެވެ. ބައްލަވާ المعجم الوسيط)

ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދޭ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއްފަދައިން ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގޮތަށް ހެދުމާއިމިކަމުގެ ޝަރުޢީ މިންގަނޑުން ބޭރެވެގެންދާ ސަބަބެއްކަމުގައި މިކަންވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ  – حفظه الله –

 مجلة البحوث الإسلامية / عدد: 59 / الإصدار: من ذي القعدة إلى صفر لسنة 1420 هــ

- މަސްދަރު: ދިސަލަފިއްޔާ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


30%
ވ.ރަނގަޅު
40%
ރަނގަޅު
10%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް