އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ނިދާތަނުގެ އަލިކަމެއް ބެހެއްޓުން މުހިންމެވެ! އަލިކަން ބަހައްޓަންވީ އެމީހަކަށް ފަސޭހަވަރަކަށެވެ!

ނިދާތަނުގެ އަލިކަމެއް ބެހެއްޓުން މުހިންމެވެ! އަލިކަން ބަހައްޓަންވީ އެމީހަކަށް ފަސޭހަވަރަކަށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

ނިދާއިރު ނިދާތަކުގައި އަލިކަން ބެހެއްޓުމާއިބެހޭ ގޮތުން ގިނަ ބައަކު ސުވާލުކުރެއެވެ. 

އެކަމުގައި އަހަރެން ބުނާނީ ނިދާއިރުވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އަލިކަމެއް ބެހެއްޓުން ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އެއީ އެނދުން ސޫތްޕެއް ފަދަ އެއްޗެއް ފެނުން، ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން، ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން މީހަކު އެތަނަކަށް ވަންނަމަވެސް އެއީ ކާކުކަން އެނގުން ފަދަ ކަންކަމަށް ފަސޭހަވާނެތީއެވެ. 

ނިދާއިރު އަލިކަން ބަހައްޓަންޖެހޭ ވަކިމިނެއް ދީނަކު ނެތެވެ. އެކަން އޮތީ އެމީހަކަށް ފަސޭހަގޮތަކަށް ކުރުމެވެ. އެމީހަކަށް ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ލިބޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ! ޚާއްޞަކޮށް ނިދަން އެންމެ ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށެވެ.

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް