އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މުދަލުޒަކާތް ވާޖިބުވާ ނިޞާބަށް ބަދަލުގެނެސް މަތިކޮށްފި-

މުދަލުޒަކާތް ވާޖިބުވާ ނިޞާބަށް ބަދަލުގެނެސް މަތިކޮށްފި-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 24 ސިކުންތު

9 ޑިސެންބަރު 2020 އިން ފެށިގެން މުދަލުޒަކާތް ވާޖިބުވާ ނިޞާބަކީ 6961.50 (ހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި) ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. 

އެމީހެއްގެ އެކައުންޓުގައި އަހަރު ދުވަސްވަންދެން 50 (ހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްރުފިޔާ ފަންސާސްލާރި) ހުރެއްޖެ މީހަކު ކޮންމެ ސަތޭކަރުފިޔާއަކުން 50/2 (ޢަދަދުގެ 2.5 އިންސައްތަ) މުދަލުގެ ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. 

މީގެކުރިން މުދަލުޒަކާތް ވާޖިބުވާ ނިޞާބަކީ 4950.40 އެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް