އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކުރިއަށްދާނަމަ ނާޖާއިޒްގޮތުގަ ތިބާލައްވައި ކަންކަން ކުރުވަން ބޭނުންވާ މީހުން ކަންބޮޑުވާނެ!

އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކުރިއަށްދާނަމަ ނާޖާއިޒްގޮތުގަ ތިބާލައްވައި ކަންކަން ކުރުވަން ބޭނުންވާ މީހުން ކަންބޮޑުވާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 6 ސިކުންތު

ތިބާގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކުރިއަރައިދާނަމަ އެކަމަށް ނަފްރަތުކުރާ މީހުން ވަރަށް ގިނަވާނެއެވެ. ތިބާއަށް ފާޑުވެސް ކިޔާނެއެވެ. އަޅައިވެސްނުލާށެވެ! އަމިއްލައަށް ކުރިއަށްދާން ކުރާ މަސައްކަތް ވަރުގަދަކުރަމުން ގެންދާށެވެ. 

ތިބާގެ ކިބައިން ނާޖާއިޒްގޮތުގައި ކަންކަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އެފަދަ ކަންކަން ތިބާލައްވައި ކުރުވަން ބޭނުންވާ މީހުން ވަރަށް ގިނަވާނެއެވެ. އެފަދަ މީހުން ތިބާ ކުރިއަރައިދިއުމަކަށް ނުއެދޭނެއެވެ. ބޭނުންވާނީ ތިބާއަކީ އަބަދުވެސް އެމީހުންގެ އެހީތެރިކަމުގައި އުޅެންޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާށެވެ. 

ދުނިޔޭގައި އުޅެން މިލިބޭ މަދުވަގުތުކޮޅުގައި ވިސްނަންވީ އެހެން މީހުން ބުނާބަސްތަކަކަށްނޫނެވެ. އެހެން މީހުންގެ ފާޑުކިޔުމަކަށް ނޫނެވެ. ތިމާ ކުރިއަރައިދިއުމަށެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ﷲ ތަޢާލާގެ މަގުގައެވެ. ވީމާ އެހެން މީހަކު ބުނެފާނެ ބަހަކަށް ކިޔައިފާނެ ފާޑުކިޔުމަކަށް ނުބަލައި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ހޯދަންކުރާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަމުން ގެންދާށެވެ. 

އަހަރެމެންގެ ލޮބުވެތި ޞަހާބީންވެސް ޢަމަލުކުރެއްވެވީވެސް މިފަދައިންނެވެ. އަހަރެމެންނަށްވެސް ކާމިޔާބުލިބުންވަނީ ހަމަ މިމަގުންނެވެ. އިން ޝާ ﷲ

- އސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް