އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޙަޤީޤީ ހާދިސާ: 5 އުޚުތުން އެކުގައި ޝަހީދުވެގެންދިއައިރުވެސް އެންމެ ދޮށީ ދައްތަ އޮތީ ދެކޮއްކޮގެ ގައިގަ ދެއަތުން ބައްދާލައިގެން!

ޙަޤީޤީ ހާދިސާ: 5 އުޚުތުން އެކުގައި ޝަހީދުވެގެންދިއައިރުވެސް އެންމެ ދޮށީ ދައްތަ އޮތީ ދެކޮއްކޮގެ ގައިގަ ދެއަތުން ބައްދާލައިގެން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

މިއީ ހައްދަުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީންގެ އަނިޔާވެރިކަން ހައްދަދުފަހަނައަޅާފައިވާ ކަމުގެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ވާހަކައެކެވެ! މީގެ ބޭދޮޅު އަހަރުވަރުކުރިން ފަލަސްޠީނުގެ ޣާޒާގައި ހިނގައިދިއަ ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ! ޣާޒާގެ މީހަކު ކިޔައިދިން ވާހަކައެކެވެ.

އޭނާގެ ޢާއިލާގެ އެންމެން ގޭގައި ނިދަން ތިއްބައި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ބޮން އެޅީއެވެ. އެންމެން ބިރުން ހޭނެތުނެވެ. ހޭ އެރުމުން ފުރަތަމަވެސް ބަލައިލެވުނީ 6 އަންހެންދަރިން ކޮބައިތޯއެވެ. 

ބެލިއިރު 5 ކުދިން ތިބީ މަރުވެފައެވެ. ސަލާމަތްވީ އެންމެ އަންހެން ދަރިއެކެވެ. އަދި އެންމެ އާދައާއި ޚިލާފް ކަމެއް ފެނުނީ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ކިބައިންނެވެ. އޭނާ އަކީ އަވަށްޓެރިން ދެކެވެސެ އެންމެން ދެކެވެސް ވަރަށް ލޯބިވާ ކުއްޖެކެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު ނިދާނީ ދެއަތުން އެންމެ ހަގު ދެ ކޮއްކޮގެ ގައިގައި ލޯބިން ބައްދާލައިގެން އޮވެއެވެ. އެ ހިތްހެޔޮ، ލޯބި ދަރިފުޅު މަރުވެފައި އޮތީވެސް ދެކޮއްކޮގެ ގައިގައި ބައްދާލައިގެން އޮވެއެވެ. 

އެކުދިންގެ ފުރާނަ ނެތް ހަށިތައް ގެއިން ނެރުނީ އަހަރެންގެ ދެއަތުންނެވެ. ފިރިހެން ދަރިންތައް ގިސްލަގިސްލާފައި ރޮނީއެވެ. އަހަރެން ބުނީމެވެ. "ތިއަ ރޮނީ ކީއްވެގެން ހެއްހެއްޔެވެ؟ އެ ދަރިން އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އެދިއައީ ސުވަރުގެއެވެ. އަހަރެމެން މަސައްކަތްކުރަންވީ އެ ދަރިންނާއި ސުވަރުގެއިން ބައްދަލުކުރުމަށެވެ." 

ނިކަން ވިސްނައިލަބަލާށެވެ! އެއީ ހުރިހާ ދަރިންގެ ބައްޕައެވެ. ހަމަ ކުއްލިއަކަށް 5 ދަރިން އެކުގައި މަރުވީއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރި އީމާންތެރިކަން ނިކަން ބަލައިލަބަލާށެވެ! ނިކަން ބުނެބަލާށެވެ! އެފަދަ ކަމެއް ހިނގައިދިއުމުން އެފަދައިން ބުނުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންނަށް ހެއްޔެވެ؟ އެވަރުގެ އީމާންތެރިކަމެއް ހުރީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންގެ ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ އިމްތިޙާނެއް ކުރިމަތި ކުރެއްވެވުމުން އެހައި ސާބިތުކަމާއިއެކުގައި ފާސްވާނީ ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ؟ 

މީސްތަކުންނޭވެ! މިހާދިސާއިން ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރާށެވެ! އީމާންތެރިކަން ވަރުގަދަކުރާށެވެ! މިންވަރު ކުރެއްވެވި ކޮންމެ ނިޢްމަތަކަށް ޝުކުރުވެރިވާ މީހަކަށްވާށެވެ! ތިބާގެ އީމާންކަން ވަރުގަދަވެ ދިރިއުޅުނުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއްގައިވެސް ސާބިތުކަން ސާބިތުކަން ދެއްވަވާނެތެވެ. އިން ޝާ ﷲ!

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


31%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
17%
އޯކޭ
31%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް