އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދީނުގެ ޙުކުމްތައް އެމީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް!: ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު

ދީނުގެ ޙުކުމްތައް އެމީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް!: ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

ދީނުގަ ޙަރާމް ކަންކަން ބައެއް މީހުން ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ހުއްދަކަމެއްކަމަކަށް ނުބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މިފެންނަނީ ދީނުގަ ޙަރާމްކަންކަން ކުރަން ބޭނުންވުމުން އެކަމުގެ ޙުކުމް އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލާތަނެވެ. 

މުސްލިމަކު ޙަރާމްކަމެއް ކޮށްފާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދީނުގަ އޮތް ޙުކުމް ބަދަލުކުރުމަކީ ވަރަށް ނުރއްކައުތެރިކަމެކެވެ. ކަނޑައެޅިގެން އެނގިހުރެ ދީނުގެ ޙުކުމެއް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ދީނުން ބޭރުވާ ހިސާބަށްވެސް ހިނގައިދާނެއެވެ." 

- ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ

ރާއްޖޭގައި އޮތް ނަޖިސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ބަދަލުކުރަމުން ގެންދާއިއރު މިހާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ ބަސްފުޅަކީ ކޮބައިބާވައެވެ! 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް