އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ލައިލަތުލްޤަދްރިވިލޭރޭ ނުގެއްލި ޔަޤީންކުރެވޭނެ މަގު- ޢުމަރުގެފާނުގެ ބަސްފުޅުން

ލައިލަތުލްޤަދްރިވިލޭރޭ ނުގެއްލި ޔަޤީންކުރެވޭނެ މަގު- ޢުމަރުގެފާނުގެ ބަސްފުޅުން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

ރަމަޟާންމަސް އައިސް ބައްދަލުކޮށް ވަކިވެގެންދާއިރު އެކަމުން ލިބެންވާ ފައިދާ ޙާޞިލުނުކުރެވެނީ ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުނުވެވޭތީއެވެ. ޞަޙާބީން 6 މަސްދވަސް ކުރިއަށްލައި އެކަމަށް މަސައްކަތް ފަށްޓަވަނީ އެސަބަބަށްޓަކައެވެ. އެބޭކަލުން އެކަމަށް އެދިވަޑައިގެން ދުޢާކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި ނަފްސްތައްވެސް އެކަމަށް ތައްޔާރުކުރެއްވެވިއެވެ. 

ރަމަޟާން މަހުން ޙާޞިލުކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ނިޢްމަތަކީ ލައިލަތުލް ޤަދްރި ވިލޭރޭ ލިބިގަތުމެވެ. އެކަން ޔަޤީންކުރެވޭނެ މަގު ބަޔާންކޮށްދެއްވަވަމުން ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ލައިލަތުލްޤަދްރި ވިލޭރޭ ޔަޤީންކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ރޭއަޅުކަންކުރުމެވެ." 

އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ތެދުފުޅެކެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު ރޭއަޅުކަންކުރި މީހަކަށް އެރޭ ގެއްލިގެން ނުދާނެއެވެ. އޮންނާނީ ކާމިޔާބުކުރެވިފައެވެ. އެއީ ހަމަ ޔަޤީންކަމެކެވެ. އަހަރެމެން މިހާރު މިތިބީ އެމަސައްކަތް ފަށަން އެންމެ މުހިންމު ދުވަސްވަރުގައެވެ. މިހާރުންސުރެ ވީހައި ގިނައިން ރޭއަޅުކަން ކުރަމުން ގެންދާށެވެ! އެއިރުން ރަމަޟާން މަސް އަންނައިރު ހުންނާނީ ކޮންމެ ރެއަކު ރޭއަޅުކަން ކުރެވޭ ވަރަށް ތައްޔާރުވެވިފައެވެ. ހަށިގަނޑު ހުންނާނީ އެކަމަށް ހޭނުވިފައެވެ. އެއިރުން ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ރޭއަޅުކަންކުރުމަކި އުނދަގޫކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. 

ޖަމާއަތުގައި ދަމުނަމާދުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ ބައިވެރިވާންވީ ފަހުދިހައިދަމުނަމާދުކުރާ ޖަމާއަކާއިއެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު ކުރާ ޖަމާއަތާއިއެވެ. ގޭގައި ކުރާ މީހާ ވެސް ދަމުނަމާދުކުރަމުން ގެންދަންވީ ކޮންމެރެއަކުއެވެ. 

ރަނގަޅަށް ވިސްނައިލާށެވެ! ކޮންމެ ރެއަކު ރޭއަޅުކަންކުރަން ޢުމަރުގެފާނު އެވިދާޅުވީ ލައިލަތުލްޤަދްރިވިލޭރޭ ވަނީ ފަހުދިހައިގެ އޮނަހިރި ރޭތަކުގެ ތެރެއިން ރެއެއްގައިކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާތީއެއް ނޫނެވެ. އެރޭގެ ޘަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގަންނަން ބޭނުންވާ މީހާއަށް މުހިންމީ އަދި އެންމެ ޔަޤީންކަންބޮޑު ގޮތަކީ ކޮންމެ ރެއަކު ރޭއަޅުކަންކުރުންކަމުގައިވާތީއެވެ. 

- ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދުގެ ދަރުސަކުން

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


18%
ވ.ރަނގަޅު
18%
ރަނގަޅު
43%
އޯކޭ
18%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް