އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތައުލީމީ ވަޒީރަށް! ބޭހާނުކުޅޭތި ބަޑި! ނޭނގި ހުއްޓާ އަނދާދާނެ! ގޭމަކޮޔާއެ ފިހިދާނެ!

ތައުލީމީ ވަޒީރަށް! ބޭހާނުކުޅޭތި ބަޑި! ނޭނގި ހުއްޓާ އަނދާދާނެ! ގޭމަކޮޔާއެ ފިހިދާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

ގްރޭޑް 1 ގައި ކިޔަވައިދޭ ފޮތުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ 2 ސޫރަތް އެކުގައި ލިޔެ މިކްސްކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ އެތައް ބައަކު ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރުމުގެ އިތުރުން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންވެސް ގެންދަވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރައްވަމުންނެވެ. 

މިކަމުގައިވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަދިވެސް އޮތީ ފިލައެވެ. ޤުރްއާނުގެ ސޫރަތްތައް މިކްސްކުރުމުގެ ބާރު ތައުލީމީ ވަޒީރަށް ލިބުނު ގޮތެއް އޮޅުންފިލުވަން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް އަދި ޙާޒިރެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ބަލާނެ ކޮމިޝަނެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ނުއުފައްދައެވެ. 

ތައުލީމީ ވަޒީރަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ އދ އާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ނަމަވެސް ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ކުޅުއްވަން ނަހައްދަވާށެވެ! ބޭހާނުކުޅޭތި ބަޑި! ނޭނގި ހުއްޓާ އަނދާދާނެ! ގޭމަކޮޔާއެ ފިހިދާނެ! އެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް