އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މުޙައްމަދު ޢަލީގެ އާދޭސް- އަޅުގަނޑުގެ ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާކުރަން ވެވެން އޮތް މިންވަރަކުން އެހީތެރިވެދެއްވާ!

މުޙައްމަދު ޢަލީގެ އާދޭސް- އަޅުގަނޑުގެ ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާކުރަން ވެވެން އޮތް މިންވަރަކުން އެހީތެރިވެދެއްވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

އަޅުގަނޑުގެ ބޭބެ (މުޙައްމަދު ޢަލީ، ކީރަންމާގެ، ފ. ބިލެތްދޫ)ގެ ފުއްޕާމެއަށް ކެންސަރު ޖެހިގެން މިހާރު ވަނީ އައި،ޖީ،އެމް،އެޗް، ގައި އެޑްމިޓް ކުރެވިފައެވެ. ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ޙާލުދަނީ ދަށްވަމުންނެވެ.  ޑޮކްޓަރުން މިހާރުވަނީ އިތުރުފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ގެންދަން ބުނެފައެވެ. 

މާލެ ގެނެވުނުއިރުވެސް ފުއްޕާމޭގައި ގިނަޢަދަދަކަށް ފެންހެދިފައި ހުރުމުން ފުރަމެޔަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ލަފާދީފައެވެ. 

ބޭބެގެ ޢުމުރަކި 64 އަހަރެވެ. އަތުން ފައިން މަސައްކަތެއް ނުކުރެވި ބަލިޙާލުގައި އުޅޭތާ މިހާރު 15 އަހަރުވެއްޖެއެވެ.  އެހެން ހުއްޓާ ކެންސަރު ކަންތަކާއި ހަނގުރާމަ ކުރަންޖެހުމުން މިހާރުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަތްމަތި ދަތިވެފައެވެ. 

އެހެންކަމުން ތިއަބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށް އެދެންޖެހުނީ އާސަންދަ ލިބުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް އިތުރަށް އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ބޮޑުކަމުންނެވެ. "އެހެންކަމުން ތިފަރާތުން މިކަމުގައި އެހީތެރިވެ ދެއްވާ އެހީ އެއް ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުން ވަރަށް، ވަރަށް އާދޭހާއި އެކު އެދި ދަންނަވަން." 

އެހީތެރިވެދެއްވުމަށް: 

7703401216001 ރުފިޔާ

7730000034027 ޑޮލަރު

9441968،   9551968

މޫސާ ޢަލީ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
5%
ރަނގަޅު
35%
އޯކޭ
43%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް