އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޢަރަބިއްޔާގެ ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވަނީ ސްކޫލެއް އަޅައިދެންދެން ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގަ މަޑުކުރަން-

ޢަރަބިއްޔާގެ ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވަނީ ސްކޫލެއް އަޅައިދެންދެން ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގަ މަޑުކުރަން-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 12 ސިކުންތު

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ މިހާރުގެ ޙާލަތާއިމެދު ކަންބޮޑުވެ މިރޭ ބޭއްވި ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބެލެނިވެރިން މަޝްވަރާކޮށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ މިހާރު ސްކޫލް ހިންގާ ޢިމާރާތަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުކޮށްގެން، ސަރުކާރުން ޢަރަބިއްޔާއަށް ސްކޫލެއް އަޅައިދެންދެން މިހާރުހުރި ސްކޫލްގައި މަޑުކުރުމަށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. 

މިއަދުނޫހަށް މައުލޫމާތުދިން ބެލެނިވެރިއަކު ބުނީ މިހާރު ލިބިފައިހުރި ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކޮށްދީފިނަމަ އަދި 2، 3 އަހަރު އެ އިމާރާތުގައި ސްކޫލް ހިންގިދާނެކަމަށް ބެލެނިވެރިން ދެކޭކަމަށެވެ. 

"މިއީ މިރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބެލެނިވެރިންގެ ޚިޔާލުހުރިގޮތް. ސްކޫލް ދޫކޮށްލާފައި މަގުމަތިވާން ނުކުންނަ ގޮތަކަށް ނޫން ބެލެނިވެރިން ތިބީއަކީ." 

އައިޔޫއެމް ހިންގަމުން އެގެންދަނީ ސައުދީ ސަރުކާރުން މައުޙަދަށް އަޅައިދިން ޢިމާރާތެއްގައެވެ. މަޢްހަދު ވަނީ ޢަރަބިއްޔާ އާއި އެއްކޮށްލެވިފައެވެ. ވީމާ އެ ޢިމާރާތަކީވެސް ޢަރަބިއްޔާ މިހާރުން މިހާރަށް ހުސްކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ ޢަރަބިއްޔާ މަގުމަތިކޮށްނުލައި ޢަރަބިއްޔާއަށް ދިނުން ޙައްޤު ޢިމާރާތެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް