އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކިޑްސް ފެސްޓިވަލްގެ ސައުންޑް ބެލެހެއްޓި މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ!

ކިޑްސް ފެސްޓިވަލްގެ ސައުންޑް ބެލެހެއްޓި މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 11 ސިކުންތު

ކިޑްސް ފެސްޓިވަލްގައި ސައުންޑް ބެލެހެއްޓި މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅެންޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އެހެން ދީންތައް ޕްރަމޯޓްކުރާ ތަކެތި ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅެ ބޭނުންކުރުން މަނާޤާނޫނުގެދަށުންނެވެ. އެމީހުން އެފަދަ ތަކެތި ނުގެންގޫޅޭނަމަ އެލަވަ އެތަނުގައި ނުޖެހޭނެއެވެ. 

އިސްލާމް ދީން ނިކަމެތިކުރަން ކުރާ ކަންކަން ކުރުމަށްފަހު އެއީ މސްތުގެ ޙާލުގައި ހުރެގެން ކުރެވުނުކަމެއްކަމަށް، އޮޅުމަކުން ކުރެވުނު ކަމެއް ކަމަށް ބުނުމަކުން ނުފުދޭނެއެވެ. މަސްތުވަނީ އަމިއްލައަށް ކަމުގައިވާތީއެވެ. އެލަވަ ޖަހާފައި އެވަނީ އެބައަކު އެލަވަ ގެންގުޅޭތީއެވެ. ނުގެންގުޅޭނަމަ ނުޖެހޭނެއެވެ. 

- މިއަދުނޫހުގެ ކިޔުންތެރިއެއް

"ކްލިކް ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން 3 ޑިސެންބަރުގައި ބޭއްވުނު ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވެލްގައި މާރޝަލްއާރޓްސް ހަރަކާތް އޮތް ވަގުތު ޖެހިލަވައާ ގުޅިގެން ދަންނަވަމެވެ. މީ ގަސްތުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަން ދަންނަވަމެވެ. އަދި އިވެންޓްގެ ސައުންޑްއާއި ހަވާލުވެގެން ތިބިފަރާތަށް މިކަން އިނގުމުން ބަދަލު ކުރިކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މިކަމަށް އެންމެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ނިހާޔަތައް މައާފަށް އެދެމެވެ." 

 

- ކްލިކް ކޮލެޖް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް