އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރާއްޖެއިން ކުރެވެން ނެތް އޮޕަރޭޝަނަކަށް އެހީތެރިވެދެއްވުން އެދި އެކަނިވެރިމައަކު ކިޔުންތެރިންނަށް ކުރާ އާދޭސް-

ރާއްޖެއިން ކުރެވެން ނެތް އޮޕަރޭޝަނަކަށް އެހީތެރިވެދެއްވުން އެދި އެކަނިވެރިމައަކު ކިޔުންތެރިންނަށް ކުރާ އާދޭސް-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

އަޅުގަނޑު (ފާތިމަތު ލަބީބާ / ކެއުޅުގެ – ސ.ހިތަދޫ ) ގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރުމަށް ބޭރަށް ދިއުމަށް އެހީވެ ދެއްވާ. އަޅުގަނޑަކީ 12 އަހަރުގެ ދަރިޔަކު ބަލަމުން އަންނަ އެކަނިވެރި މަޔަކެެމެވެ.

އެންމެ ފަހުން ޑޮކްޓަރ އަށް ދެއްކުމުން އެދިލައްވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އޮޕަރޭޝަށް ކުރުމަށެވެ. އަދި މި އޮޕަރޭޝަށް ރާއްޖެ ިނ ނުކުރެެވޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު މިވަގުތު ބޭނުންވަނީ އޮޕަރޭޝަށް ކުކުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް ތިޔަަ އެންމެ ބޭފުޅުން ގެ ފަރާތުން ދީލަތި އެހީ އެވެ. 

ފައިސާގެ އެހީ ވެވޭނެ ތަނަވަސް ކަން ނެތް ބޭފުޅުން މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކޮށްލަ ދެއްވުމަކީ ވެސް ވެވޭ ވަރަހ ބޮޑު އެހީއެކެވެ.

ބަލީގެ މައުލޫމާތު ތައް ތިރީގައި ވާ ޑޮކްޔުމަންޓް ތަކުގަ ހުންނާނެ އެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްލަން ބެޔުންފުޅުވާނަމަ އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވާ

ފާތިމަތު ލަބީބާ

ފޯން: 7437217 

 

އެކައުންޓް ނަންބަރ: 7708233525101 (MVR)

       7730000468449 (ޑޮލަރ)

މިޕޯސްޓް ޝެއާ ކޮށް ދެއްވާ!

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު