އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މައިބަދައަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާއި ގުޅިގެން މައިބަދަ އާއި ކަނދުރާގެ ގިނަ ޑިސްކް ތައް ހަލާކުވެވެފައިވާ ޖާމިޢު އެދެނީ ތިއަބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށް-

މައިބަދައަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާއި ގުޅިގެން މައިބަދަ އާއި ކަނދުރާގެ ގިނަ ޑިސްކް ތައް ހަލާކުވެވެފައިވާ ޖާމިޢު އެދެނީ ތިއަބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށް-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 1 ސިކުންތު

އަޅުގަނޑަކީ މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން މައިބަދަ އަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާއި ގުޅިގެން މައިބަދަ އާއި ކަނދުރާގެ ގިނަ ޑިސްކް ތައް ހަލާކުވެ އެކަމަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. މިގޮތުން މައިބަދަގެ އެތައް ޑިސްކެއް ސަރޖަރީވެސް ކޮށްފީމެވެ. ނަމަވެސް މިގެ 3 އަހަރު ކުރިންސުރެ ކަނދުރާ މައްޗަށް މާބޮޑަށް ތަދުވެ އަތް އައްސިވެ އަތުން އެއްޗެތީގައިވެސް ހިފުމަށް ދަތިވެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ލަފާ ދެއްވާފައިވަނީ ކަނދުރާގެ ޑިސްކުތަކުގެ ބޮޑު ސަރޖަރީ އެއް ކުރުމަށެވެ.

މި ސަރޖަރީ އަކި ރާއްޖެއިން ބެރުން ކުރަން ޖެހޭ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ބޭރުގައި މަޑުކުރަން ޖެހޭ ސަރޖަރި އެކެވެ.

ވީމާ, ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ވެދެއްވެން އޮތް އެހީ އެއް ދިނުމަކީ އަޅުގަދުގެ އާދޭހެވެ.

މުޙައްމަދު ޖާމިޢު 

ފޯން: 7943351

+960 794-3351: 7725265378101 mvr acc

+960 794-3351: 7730000492937( US dollar acc) mohamed jamiu

Gulheyne Number 7943351

 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް