އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެންމެންގެ އެކުވެރި އިމާމް އަދި ޖަމާޢަތްތެރި މުޙައްމަދު ޖަވާދުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރި ވެދެއްވާ!

އެންމެންގެ އެކުވެރި އިމާމް އަދި ޖަމާޢަތްތެރި މުޙައްމަދު ޖަވާދުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރި ވެދެއްވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

އެންމެންގެ އެކުވެރި މާލޭސިޓީގެ އިމާމް އަދި ޖަމާޢަތްތެރިކަންވެސް ކުރައްވާ މުޙައްމަދު ޖަވާދު އަށް ވަނީ އޮސްޓޯގޮނިކް ސާކޯމާ ކެންސަރ ޖެހިފައެވެ. މި ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް 16 ނޮވެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިޔާ ބެންގަލޫރ HCG HOSPITAL އިން ފަރުވާ ހޯދަމަށް އައި ގޮތަށް އަދިވެސް ތިބެން ޖެހިފައިވަނީ ޢިންޑިއާގަައެވެ. މިހާރު ސާޖަރީއަށްފަހު ރޭޑިއޭޝަން އަދި ކީމޯ ދިނުން ކުރިއަށް ގެންދާތީ އަދި ގިނަދުވަސްތައް ހެދަކުރަން ޖެހެއެވެ. ހުރުމާއި ކެއުމާއި, ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ޚަރަދުތައް ކުރަން ޖެއެވެ. 

މިވަގުތު އަޅުގަނޑުގެ ބައްޔަށް ތިޔަ ހުރިހާ އެންމެންގެ ހެޔޮދުޢާ ވަނީ ބޭނުންވެފަ. އަދި ﷲ އަށްޓަކައި ވެދެވެން އޮތް އެހީއެއް ދިނުމަކީ މި ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ވަރަށް ބޭނުން ކަމެއް. ﷲ އެކަމުގެ ހެޔޮޖަޒާ މިންވަރު ކުރައްވާާށި . އާމީން

އެހީވެވޭނެ ތަނަވަސްކަން ނެތްނަމަ ތަަނަވަސްކަން ހުރި ފަރާތްތަކާ ހަމައަށް ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކޮށްލަ ދިނުމަކީވެސް ވެދެވޭ އެހީއެއް! 

- އިތުރު މައުލޫމާތު / އެހީ ދެއްވަން ބޭނުންފުޅު  ނަމަ ފޯނުނަމްބަރު: 9774553 ވައިބަރ  (މުޙައްމަދު ޖަވާދު އާދަމް)  

އެކައުންޓްގެ ނަން:  Mohamed Jawad Adam 

އެކައުންޓް ނަންބަރު: 7703209097101  -  MVR  

Bank of Maldives

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް