އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ބްރިޖްމަތިން އެކްސިޑެންޓްވެ ފުއްޕާމެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ އިބްރާހީމް ޝިޔާމްގެ ޢާއިލާއިން އޭނާގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އެހީތެރިވެދެއްވުން އެދި ކުރާ އާދޭސް-

ބްރިޖްމަތިން އެކްސިޑެންޓްވެ ފުއްޕާމެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ އިބްރާހީމް ޝިޔާމްގެ ޢާއިލާއިން އޭނާގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އެހީތެރިވެދެއްވުން އެދި ކުރާ އާދޭސް-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 50 ސިކުންތު

އަޅުގަނޑުގެ ފިރިމީހާ، އިބްރާހީމް ޝިޔާމް A312337 ، ދެކުނުގެ/ލ. ދަނބިދޫ ވަނީ 3 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި ހުލުމާލެ ފޭސް 1 އާއި ފޭސް 2 އާއި ދެމެދު ބްރިޖް މަތީގައި ހިނގި ނުރައްކަތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ވެފައެވެ. މިގޮތުން ވިއްސައިގެން ދިޔަ ބާރުމިނުގެ ސަބަބުން ފުންޕާމޭ ފިތި ފުއްޕާމޭ ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން އިމަޖެންސީގައި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން އޮޕަރޭޝަނެއްވެސް ވަގުތުން ކޮށްފައެވެ. 

ނަމަވެސް އަދިވެސް މުޅިން ރަނގަޅު ނުވާތީ މި ވަގުތު މިތިބީ އިތުރު ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ޖެހިފައެވެ. އެހެނަސް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މާލީގޮތުން އެހާ ތަނަވަސް ކަމެއް ލިބިފައި ނެތް ބައެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އާއިލާއަށް އާމްދަނީ ހޯދާ ހަމައެކަނި ފަރާތަކީ ފިރިމީހާ ކަމަށްވެފައި މި ވަގުތު ފިރިމީހާގެ ބަލިހާލަތު ހުރި ގޮތުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެވެއެވެ. އެހެންކަމުން އުޅެމުން މިދަނީ ވަރަށް ދަތި ކޮންނެވެ. ވީމާ، ޞަދަޤާތެއް ކަމަށް ދެކި އަޅުގަނޑުގެ ފިރިމީހާގެ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދިޔުމަށް އެހީތެރި ކަމުގެ އަތެއް ދެއްވުން އެދެމެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ފިރިމީހާގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުގެ އެމް.އައި.ބީ އެކައުންޓް ނަންބަރު: 

90403101342921000 (MVR) HAWWA ROOBEENA

(ހައްވާ ރޫބީނާ - އެމް.އައި.ބީ ދިވެހި ފައިސާ އެކައުންޓް)

90103101342922000 (USD) HAWWA ROOBEENA 

(ހައްވާ ރޫބީނާ - އެމް.އައި.ބީ ޑޮލަރު އެކައުންޓް)

 އަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދެއްވާ!

އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާ ނަމަ 7555633/9238444 އަށް ގުޅުއްވާ!

(ހައްވާ ރޫބީނާ)

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް