އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރެޑްވޭވް 2024 ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެޑްވޭވް 2024 ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 46 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސުޕަރމާރކެޓް ޗެއިން ކަމުގައިވާ "ރެޑްވޭވް" ގެ 15 ފިހާރައިގައި 01 ޖެނުއަރީ އިން ހަރޯދައިގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ރެޑްވޭވް ރޯދަސޭލް 2024" ޕްރޮމޯޝަން ނިމި، ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން މިއަދު ހޮވައިފިއެވެ. މި ލަކީޑްރޯ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރެޑްވޭވް މެގަމޯލް ގައެވެ. އަދި ރެޑްވޭވްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން މި އީވެންޓުވަނީ ވަގުތުން ދައްކާފަވެއެވެ. 

މިޕްރޮމޯޝަންގައި ކަސްޓަމަރުންކުރި 500ރ އިން މަތީގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއްވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. ރޯދަސޭލް ތެރޭ ރެޑްވޭވް ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓަރ ގްރާމްގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ "ޝެއަރ އެންޑް ވިން" ޕޮރޮމޯޝަނުން 50އިންޗީގެ ޓީވީ ލިބިގެންދިޔަ ނަސީބުވެރިޔާވެސް މިއަދު ވަނީ ހޮވާފައެވެ. މިއިނާމް ލިބިފައިވަނީ "އައިން ނިޔާ" (Ayin Niya) އަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އެތައްހާސް ކޫޕަންގެ ތެރެއިން ރެޑްވޭވްގެ ބްރޭންޑްތަކުން 5 އިނާމް ހައްޤުވާ 5 ފަރާތެއްވަނީ ހޮވާފައެވެ. އަދި ދިހަހާސް ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް ހައްޤުވާ 10 ފަރާތެއްވެސްވަނީ ހޮވާފައެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އިނާމް؛ 100،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމް ލިބޭ ނަސީބުވެރި ފަރާތްވެސް ވަނީ މިއަދު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޮވާފައެވެ. ރޯދަ ސޭލްގެ އެންމެބޮޑު އިނާމް ގެ ނަސީބުވެރިޔަކަށް ވެގެންދިޔައީ، މަރިޔަމްފުޅު (ކޫޕަން ނަމްބަރ: 0067138) އެވެ. 

ރެޑްވޭވްއިން މައުލޫމާތު ދެއްވާގޮތުގައި މިއަހަރުގެވެސް ރެޑްވޭވް ރޯދަސޭލް ވެގެންދިޔައީ ވަރަށް ކާމިޔާބު އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ ފުރިހަމަ ތަރުޚީބު ލިބިގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނަކަށެވެ.

ރެޑްވޭވް ރޯދަސޭލް 2024ގެ ނަސީބުވެރިން

އިނާމް

ނަން

 ކޫޕަން ނަމްބަރ

#

100،000ރ ފައިސާގެ އިނާމް

މަރިޔަމް ފުޅު

0067138

1

ޝާރޕް އައިސް އަލަމާރި

މާއިޝް

0074094

2

އިނޮސް 55އިންޗި ޓީވީ

ޔަލްމައީ އަލީ އުޝާމް

0136058

3

ހައިސެންސް އެއަރ ފްރަޔަރ ޓޯސްޓަރ އަވަން އަދި ހައިސެންސް މިނީ ރެފްރިޖަރޭޓަރ

ފާތުމަތު ޝަފާ މުހައްމަދު

0029010

4

ޝާރޕް އެއަރ ޕިއުރިފަޔަރ

އާމީން ޔޫސުފް

0062070

5

އެއަރ ފެބްރިކް ސޯފަރ

ޔޫސުފް ޒާކީ މުހައްމަދު

0012340

6

10،000ރ ފައިސާގެ އިނާމް

ސާލިމް

0114657

7

10،000ރ ފައިސާގެ އިނާމް

ޖިހާދު މުނީރު

0084213

8

10،000ރ ފައިސާގެ އިނާމް

އަނަސް ޙާމިދު

0148329

9

10،000ރ ފައިސާގެ އިނާމް

ޒަޔާން ފަހުމީ

0170807

10

10،000ރ ފައިސާގެ އިނާމް

ހުސެން ޒާހިރު

0073262

11

10،000ރ ފައިސާގެ އިނާމް

އާދިމް ވާސިފް

0084678

12

10،000ރ ފައިސާގެ އިނާމް

ސައްމޫން ހަސަން

0001368

13

10،000ރ ފައިސާގެ އިނާމް

އާމިނަތު ޝާމިލާ

0187695

15

10،000ރ ފައިސާގެ އިނާމް

ޒާއޯ ގުއާންގް ޔޮންގް

0033341

16

10،000ރ ފައިސާގެ އިނާމް

އާމިނަތު އަޒްހަރު

0122353

17

 

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު