އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކުޑަ ދަރިފުޅުގެ މޫނު ނުފެންނަ ގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ފޮޓޯލުމުންވެސް އެސްފީނާޖެހި ކުރިމަތިވި އުނދަގޫތަކާ އެކަމުން ސަލާމަތްވެވުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-

ކުޑަ ދަރިފުޅުގެ މޫނު ނުފެންނަ ގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ފޮޓޯލުމުންވެސް އެސްފީނާޖެހި ކުރިމަތިވި އުނދަގޫތަކާ އެކަމުން ސަލާމަތްވެވުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 4 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

 

ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ކުޑަދަރިންގެ ފޮޓޯވެސް ނުލާން މީހުން ބުނެއެވެ. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިންވެސް އެގޮތަށް ވިދާޅުވެއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ފޮޓޯ ހާމަކުރުމަކީ މައްސަލައެއްތޯއެވެ؟ 

ސުވާލުކުރެއްވި ކިޔުންތެރިޔާއަށް ބުނެލަން އޮތީ ކިޔުންތެރިޔާގެ ސުވާލު ކުރުކަމުން މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ށާފެއް ނުވެއެވެ. ތިއަ ވިސްނަވަނީ ބާލިޣްނުވާތީ އެކަމުން ފާފަވެރިނުވާނެ ވާހަކަކަމަށްވާނަމަ އެއީ ތަފާތު މައްސަލައެކެވެ. ބަލަްނވީ ފާފަވެރިވުމާއި ނުވުމަކަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެކަމުން ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކަށެވެ. 

ތިރީގައިވާ ލިޔުން ރަނގަޅަށް ވިދާޅުވެލައްވާށެވެ! ޖަވާބު ލިބިލައްވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ.   

މިއީ އަޅުގަނޑަށް ދިމާވި ކަމެކެވެ. އެސްފީނަ އަކީ ހަގީގަތެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވުނަސް މީގެ ކުރިން އެކަމަކީ އަޅުގަނޑު މާ ބޮޑަށް ފިކުރު ހިންގާ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްލީ އަޅުގަނޑަށް ދިމާވި މިހާދިސާއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅަށް ވީ އެންމެ 6 މަހެވެ. ދަރިފުޅުގެ މޫނު ނުފެންނާނެ ގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯތައް ހިއްސާ ކުރަމެވެ. އެކަން އެ ގޮތަށް ނުކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ނަސޭހަތްތެރިވެސް ވިއެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރި ގޮތުގައި މޫނު ނުފެންނާނެ ހެން ފޮޓޯ ލުމަކުން އެސްފީނާ އެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅަކީ އާއްމުކޮށްވެސް އެހާ ރޯ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ނިދި އައިސްގެން ނޫނީ ބަނޑުހައިވުމުން ނޫނީ ނުރޯނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއް ރެއެއްގެ ވަގުތު ދަރިފުޅު ނިންދަވަން އުޅުމުން ވަރަށް ބާރަށް ރޯންފެށިއެވެ. ހީވީ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ވެގެން ރޯންފެށީ ހެންނެވެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް ވީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގުނެވެ. މުޅި ކުއްޖާ ވަރުބަލި ވީއިރު ވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް ދަރިފުޅުގެ ރުއިމެއް ނުހުއްޓުވުނެވެދަރިފުޅަށް ނިދުނީ ބަޤަރާ ސޫރަތް ޖެހުމުން އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ.

ދެން ދިމާވި އަނެއް ކަމަކީ ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ގާތުންދޭން އުޅުމުން ވެސް ދަރިފުޅު ނުބުއިމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅަކީ ހަމަސް ވީއިރު ވެސް އެފަދަ ގޮތެއް މެދުވެރިވި ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. އެދުވަހު ދޭން ޖެހުނީ ގަދަކަމުންނެވެ. ރޮވޭ ވަރުން ދެވުނީ ވެސް ކުޑަކޮށް (މަދުން)ނެވެ. އެ ދުވަހު އެއްކޮށް ދަރިފުޅު އޮންނަނީ ބޮޑާ ހާކާފައެވެ. އެއީ ކުރިން އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅުގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅަކީ ރަނގަޅަށް ގާތުން ބޮމުން އަންނަ ކުއްޖެކެވެނަމަވެސް މިކަމެއް ވީފަހުން ގާތުން ވެސް ނުބޮއެވެމިފަދަ ގޮތަކަށް ދެ ދުވަސް ވޭތުކުރީމެވެ.

ފިރިމީހާގެ އެދުމުގެ މަތިން ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމްގައި ހުރި ދަރިފުޅުގެ ހުރިހާ ފޮޓޯއެއް ޑިލީޓް ކުރީމެވެ. އަދި ދަރިފުޅަށް ކުރިއަށް ވުރެ ގިނައިން ބަޤަރާ ސޫރަތް އަޑު އިއްވާ، ހެނދުނާ ހަވީރުގެ ޒިކުރުކޮށް ގަޔަށް ފުމެންފެށީމެވެ. ދަރިފުޅު ކުރީގެ އުޅުމަށް ރުޖޫޢަވީ އެގޮތަށް ކަން ކުރާތާ 3 ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންނަށް އަޅުގަނޑު ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ އެސްފީނާ އަކީ ހަގީގަތެއް ކަމެވެ. އަދި މޫނު ނުދައްކާ ފޮޓޯ ލުމަކުން އެސްފީނާ ނުޖެހޭނެކަމަށް ނުވިސްނާށެވެ. ހަގީގަތަކީ އާއިލާ އާއި ގާތް ރަހުމަތްތެރިންގެ ތެރޭގައިވެސް ހަސަދަވެރިން ގިނަކަމެވެ. ތިމާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން އެންމެ ގާތް މީހާއަށްވެސް ސިއްރުކޮށްފައި ބާއްވާށެވެ. 

(މިވާހަކަ ޙިއްޞާކޮށްފައި އެވަނީ ކިޔުންތެރިޔާ ފޮނުއްވި ގޮތަށް، ކިޔުންތެރިޔާ ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތަށެވެ.)

 

 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް